This page contains a Flash digital edition of a book.
eCall: automatisch 112 Vanaf 2017 realiteit


E


Call is een Europees in-carsys- teem dat automatisch contact legt met de 112-centrale. De Eu-


ropese Commissie (EC) is in 2013 be- gonnen met het wetgevingsproces dat ertoe moet leiden dat alle nieuwe per- sonenauto’s in Europa ermee uitgerust zijn. Ook alle Europese 112-centrales, meldkamers en verkeerscentrales moe- ten gereed worden gemaakt voor het ontvangen en verwerken van de auto- matische noodoproep van motorvoertui- gen. De huidige stand van zaken is dat de wetgeving voor 112’s en de voertuig- industrie nu is besproken in de trans- portraad en het Europees Parlement. De wet moet nu nog offi cieel worden aan- genomen door het Europees Parlement. Het is dus bijna rond.


Europees eCall eCall is een gratis publieke service die vanaf 2017 in heel Europa beschikbaar


28 Nr.5 - 2014 OTAR


zal komen. Het eCall systeem bestaat uit een tweetal componenten. In de eer- ste plaats is er het in-car systeem dat nodig is om ervoor te zorgen dat voer- tuigen bij een ongeval automatisch con- tact opnemen met 112. Bij een onge- val genereert het systeem automatisch een datastroom bestaande uit een Eu- ropees vastgestelde Minimum Set of Data (MSD): het type activatie (automa- tisch of handmatig), het voertuigtype, de soort brandstof, de tijd van het ongeluk, de exacte locatie, de rijrichting en het aantal inzittenden (aan de hand van het aantal in gebruik zijnde autogordels). Tegelijkertijd wordt er een spraakver- binding opgebouwd. De Minimum Set of Data wordt alleen verstuurd bij een ongeval. Er hoeft dus geen angst te zijn dat deze publieke eCall service privacy- gevoelige informatie doorgeeft, want zo- lang er niets gebeurt, ‘slaapt’ het sys- teem.


eCall: automatisch 112


Het klinkt eigenlijk zo logisch in onze wereld vol technologische hoogstandjes, dat het won- derlijk is dat het nog geen standaard is: een systeem dat automatisch contact legt met de 112-centrale bij een ongeluk. Maar dat gaat veranderen met de komst van eCall. Tekst: Eeltje Hoekstra, Programma-manager Incident Management


De tweede component van de publie- ke service is veel complexer. Het zijn eigenlijk een aantal componenten. Ten eerste het systeem in de 112-centrale dat bij een ongeval de automatische da- tastroom ontvangt en waarmee vanuit het voertuig een spraakverbinding wordt opgebouwd. Dit systeem moet in staat zijn de automatische eCall te ontvangen en te reageren op de spraakverbinding en daarna de data en spraak adequaat te verwerken, dat wil zeggen doorzet- ten naar de betreffende meldkamer, zo- dat de hulpdiensten worden ingescha- keld. Dit betekent dat de 112-centrale, de meldkamers en de verkeerscentrales medio 2017 klaar moeten zijn voor ont- vangst en verwerking van de publieke automatische noodoproepen.


In Nederland worden bij het activeren van de publieke eCall service ook met- een de verkeerscentrales van de weg-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48