This page contains a Flash digital edition of a book.
onder BRL 3201 (KOMO) certificaat be- tonreparatiewerkzaamheden uitvoeren op de bestaande betonnen onderbouw. Kandt knikt bevestigend en vertelt dat de mensen van zijn bedrijf ongeveer 100 palen hebben aangebracht door de be- staande fundatie heen onder het be- staande brugdek. “Deze palen zijn in segmenten aangebracht en op de loca- tie deel voor deel opgelengd door ge- certificeerde lassers. Dit is specialistisch werk. Het laswerk moet meteen goed gebeuren.”


Damwanden spannend Om direct naast de huidige brug de nieuwe fundering en onderbouw te re- aliseren, zijn in september 2013 dam- wanden - tot wel 25 meter lang - naast de landhoofden geplaatst. De damwan- den zorgen ervoor dat het mogelijk is om direct naast de huidige brug de fun- dering en onderbouw te realiseren. Ook dit was een flinke klus, vertelt Bakker. “De grondlaag was erg hard. Het intril- len bleek lastiger dan verwacht.” Kandt vult aan: “Niet alle elementen zijn op diepte gekomen in verband met zeer harde stoorlagen in de ondergrond. Ge- lijktijdig moesten er mogelijke verzakkin- gen van de bestaande rijbanen worden voorkomen. Dat was best even span- nend.” Bakker: “Inderdaad, maar door het gebruik van zwaar materieel en de


20 Nr.5 - 2014 OTAR


aanpak van alle medewerkers is dit pri- ma gelukt.”


En alhoewel Kandt de renovatie van de Galecopperbrug zeker een bijzonder project vindt, noemt hij het niet uitzon- derlijk. “We zijn een allround funderings- bedrijf en gaan geen funderingsklus uit de weg. Mocht een project niet met re- gulier materieel uit te voeren zijn, dan bouwen of verbouwen we een machine die voldoet aan de specifieke wensen, zodat we de werkzaamheden zo opti- maal mogelijk kunnen uitvoeren. We be- schikken dan ook over een zeer divers machinepark.”


Bouw in eigen beheer Kandt vertelt dat zijn bedrijf slechts ge- deeltelijk met standaard hulpmateri- eel werkt. “Het merendeel van ons ma- chinepark is in eigen beheer gebouwd, hierbij wordt deels gebruik gemaakt van componenten van toeleveranciers, zoals de motor, cabine en de bedie- ningsorganen. Het complete chassis en toebehoren bouwen we in eigen be- heer. We hebben bijvoorbeeld als enige in Europa een heistelling die over het spoor kan rijden en beschikken over meerdere hydraulische funderings- machines speciaal voor het aanbren- gen van damwanden, palen et cetera. Ook hebben we materieel om in moeilijk


bereikbare ruimtes zware LeKa grout- injectie palen te kunnen aanbrengen. We hebben hiervoor eigen boorpunten beschikbaar in diverse diameters. Door- dat we nagenoeg alle werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren zijn we heel flexibel.”


Trots


Op de vraag wat Kandt en Bakker het meest interessante vonden aan de re- novatiewerkzaamheden antwoordt Bak- ker stellig: “De toegepaste techniek is prachtig. Daarnaast blijft het mooi dat we binnen onze civiele tak gezamen- lijk deze klus klaren. Binnen dit grote integrale project waren de raakvlakken met de disciplines zoals Staal, Vijzelen en Grond & Wegen beheerst. Rijkswa- terstaat legt de lat ten aanzien van om- geving- en verkeershinder, kwaliteit, procesbeheersing en veiligheid enorm hoog.” Kandt: “De samenwerking ver- liep heel goed. Iedereen was zich opti- maal bewust van de urgentie om deze klus goed te klaren. De tijdsdruk was groot en we zijn bijzonder trots dat de werkzaamheden binnen de gestelde mijlpalen zijn gerealiseerd.”


Meer informatie:


www.vhbinfra.nl/nl/diensten/beheer-en- onderhoud www.kandtbv.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48