This page contains a Flash digital edition of a book.
drachtgever als opdrachtnemer ex- pliciet worden uitgewisseld en goed op elkaar aansluiten. Het bevordert de samenwerking en geeft weder- zijds vertrouwen. Dit resulteert in sneller opleveren en minder kosten.


Industrial Hearing Met betrekking tot de ontwikkeling van bovenstaande methodiek heeft in april een Industrial Hearing plaatsgevonden met 60 representatieve vertegenwoordi- gers uit de markt van zowel de zijde van de opdrachtgevers als opdrachtnemers. De top 3 conclusies van de bijeenkomst waren: 1. Het gedragsprofi el van het team van de opdrachtgever is voor en tijdens het tenderproces meer bepalend voor het niveau van openheid en ver- trouwen. Na gunning wordt het team van de opdrachtnemer dominanter en ontstaat een gelijkwaardige situ- atie.


2. Projecten worden goedkoper en sneller opgeleverd wanneer de team- profi elen aan de zijde van zowel op-


3. De opdrachtgever moet het voor- touw nemen en bepalen op welke manier (met welke methodiek) een gedragsprofiel meetbaar en aan- toonbaar gemaakt dient te worden in een EMVI Score. Methode te bepa- len door opdrachtgever, echter we- derzijdse analyses door onafhanke- lijke derden uit laten voeren.


Afrondend Als maatschappij, maar zeker in onze sector, zitten we in een veranderings- proces door het verschuiven van ver- antwoordelijkheden. Het is zeker niet bedreigend, maar zeker uitdagend en we dienen ons er goed bewust van te zijn. Er moet dus ook gelegenheid voor geboden worden en het veranderpro- ces moet ook gemanaged worden om het verantwoord in het EMVI proces vertrouwd te maken. Het maakt teams opener en effectiever, maar ook zullen


zij een mogelijk confl ict op een verant- woorde manier benaderen.


Effectieve teams slagen erin om bij elke drijfveer een positieve en werkbare po- sitie in te nemen, zonder overdrijving of onderwaardering.


Effectieve teams: • Verwarren consensus niet met har- monie


• Verwarren visie niet met vage ideeën • Verwarren een missie niet met ach- terhaalde historie, of met doelen op korte termijn


• Verwarren heldere afspraken niet met bureaucratie


• Verwarren teamambitie en teampres- taties niet met individueel applaus


• Verwarren tempo niet met oogklep- pen en confl ictgeneigdheid

Zien dat duidelijkheid en directheid in de omgang essentieel is. Afwe- zigheid van een confl ict is maar zel- den een uiting van een goede sfeer en harmonie, het is eerder uiting van vermijdend apathisch gedrag.


Nationaal Wegencongres 25 en 26 september • NBC Nieuwegein


Professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Masterclass, 26 september 2014


Succesvol samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer


We moeten met elkaar op een andere manier gaan samenwerken. Meer transparantie, openheid in zaken geven en beter communiceren met elkaar. Een beetje geven en nemen. Het klinkt allemaal heel gemakkelijk, maar hoe doen we dat nu in de praktijk?


Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de dilemma’s in de samenwer- king. Hoe zorg je ervoor dat er vertrouwen over en weer ontstaat en dat dat ook zo blijft? Hoe durf je nu echt taken en verantwoordelijkheden te gaan de- legeren of over te nemen? Hoe ontstaat de ideale situatie in het professioneel samenwerken? Hoe moeten de samenwerkingsteam gevormd worden?


Meer informatie: www.bouw-instituut.nl/bouw/wegencongres/


Relaties in een project dienen te be- staan op basis van respect, vertrou- wen en transparantie, met kennis als verbindende schakel om te kun- nen co-creëren. Laten we daar dan gezamenlijk ook actief op contrac- teren: co-contracting.


Literatuurlijst: •


Cor Keijser en Stephan van der Vat, Drijfveren in de praktijk


• Marc Wesselink, Handboek Strate- gisch OmgevingsManagement, Met de casus: SOM toegepast op de be- sluitvorming Maasvlakte 2 door Ro- nald Paul, Kluwer, Deventer, 2010


• •


Bert Kappe, Sturen vanuit de bron , King/RPA 2013


Richtlijnen Samenwerking Rijkswa- terstaat - markt op integrale projec- ten - Heelsum hei-sessie.


• Stephan Covey, the SPEED of TRUST, Free Press, February 2008 Diverse Cobouw artikelen


• •


Thinka Bor en Gert van der Kolk, Alert of Risico, Naar risk readiness in mensen en organisaties, Vakme- dianet, Deventer mei 2014, pag.123- 127.


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48