This page contains a Flash digital edition of a book.
slimmer, duurzamer en goedkoper


gen van de toekomst het hoofd te bie- den.”


“Wel vind ik uiteraard, dat er nog al- tijd winst te behalen valt op gebied van duurzaamheid. Nog duurzamer gaan werken moet wat mij betreft ook de constante uitdaging zijn, de constante trigger van innovatie. Hoe kunnen we het nog slimmer, duurzamer en goedko- per voor elkaar krijgen? Dat moet elke dag opnieuw weer de vraag zijn.”


“In specifieke gevallen kan een PPS- constructie voordelen hebben voor de overheid. PPS-constructies moeten die- nend zijn aan het algemeen belang en voordelen opleveren in regie, geld, snel- heid, deskundigheid en dergelijke. Ik vind het belangrijk dat het publiekrech- telijk goed geborgd is en dat de over- heid zeggenschap blijft behouden over het project, om het zo publiek te bor- gen. Als je aan die voorwaarden voldoet kan PPS een heel waardevol instrument zijn, omdat je de sterke kanten van pu- bliek en privaat met elkaar kunt combi- neren.”


“Vervoer over water is, ondanks dat wegvervoer steeds schoner wordt, naar mijn mening nog steeds de meest scho- ne vorm van transport. Daarnaast kan de toename van het vervoer over de binnenwateren de drukte op de wegen verminderen, waardoor minder investe- ringen in nieuw asfalt nodig zijn.”


“De binnenvaart moet snel verder ver- duurzamen. De uitstoot van fi jn-stof en stikstof moet verminderen om de bin- nenvaart op het gebied van duurzaam-


heid concurrerend te laten blijven met het wegvervoer en goederenvervoer over het spoor. Daarnaast moet de bin- nenvaartsector door meer onderlinge samenwerking een sterke positie in de logistieke keten krijgen. Ik meen dat al- leen op deze manier binnenvaartonder- nemers tegen goede tarieven kunnen blijven varen. Momenteel varen ze he- laas regelmatig onder de kostprijs.”


“Ik ben er over te spreken dat de Rijks- overheid fors investeert in de verbreding en verdieping van de kanalen onder an- dere in Twente en in Brabant. Ook zijn er nuttige investeringen gedaan in gro- tere sluizen, zoals in Eefde, en mogelijk straks ook bij de Afsluitdijk. Daardoor kunnen grotere schepen gebruik maken van de binnenwateren.”


“Wat betreft de Europese samenwerking ben ik van mening dat Nederland waar mogelijk probeert de Nederlandse on- derdelen van de Europese hoofd-trans- portroutes in het Ten-T netwerk te ver- sterken. Uiteraard proberen we hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden die de EU biedt.”


“De focus binnen het water-bescher- mingsprogramma wordt verschoven van het houden van droge voeten, naar het voorkomen van slachtoffers door overstromingen. Daarnaast is er in de afgelopen jaren vooral aandacht ge- weest voor bescherming tegen het wa- ter, maar bijna niet voor wat in het water zit. Door dit gebrek aan aandacht is er alleen maar meer uitspoeling van mest, medicijnresten, bestrijdingsmiddelen,


cosmeticaresten en andere verontreini- ging in het water terecht gekomen. Het is hoog tijd om dat nu aan te pakken, zodat we niet alleen veilig, maar ook schoon water hebben.”


“Naast mijn bemoeienis met alles wat over water gaat, ben ik woordvoerder voor natuurbeleid, en deels voor milieu, vooral als het gaat om bestrijdingsmid- delen en gewasbescherming, maar dat heeft minder met de lezersgroep van OTAR te maken.”


“Tot slot wil ik graag nogmaals bena- drukken dat ik zeer enthousiast ben over de aanpak via het Deltaprogram- ma. Dat vind ik een prima manier van werken, met de Deltacommissaris als goede regisseur.”


REAGEREN? Mail naar info@otar.nl Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48