This page contains a Flash digital edition of a book.
omgevingsmanagement SOM SET Toolbox


Online tool


SOM SET is een online tool voor Strategisch Omgevings- Management, die helpt bij het maken van goede ana- lyses van de belangrijkste stakeholders en issues. Zo zijn verrassingen later in het proces te voorkomen.


S


trategisch OmgevingsManage- ment (SOM) wordt zowel in de planfase als in de uitvoeringsfa-


se breed toegepast. Tijdens de planfa- se worden de belangen van stakehol- ders in relatie tot de geïnventariseerde issues expliciet gemaakt. Dit biedt een goede basis voor effectieve samenwer- king. Tijdens de uitvoeringsfase concen- treert SOM zich meer op het inregelen van technische maatregelen die de be- reikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid tijdens de uitvoering garanderen. Naast minimalisatie van hinder en voorkoming van klachten, dient ook te worden ge- monitord of eerder gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen worden nagekomen. Zo helpt SOM ook tijdens de uitvoeringsfase problemen te voor- komen of op te lossen en levert SOM een essentiële bijdrage aan het vertrou- wen tussen de partijen. Juist in de uit- voeringsfase is zorgvuldigheid cruciaal. Niet omdat de EMVI daar om vraagt, maar omdat alle partijen gebaat zijn bij minimale hinder. Omwonenden erva- ren geen of minder last, opdrachtge- vers kunnen trots zijn op hun project en uitvoerders blijven binnen planning en budget.


36 Nr.5 - 2014 OTAR


Consistente aanpak Een brede inzet van SOM vraagt ech- ter wel om een consistente aanpak. De problemen die in de planfase zijn ont- staan of in beeld zijn gebracht, wer- ken immers door in de uitvoeringsfa- se. Overzicht is dan noodzakelijk: wat zijn de issues, waarom zijn die belang- rijk voor welke stakeholders, wat is de potentiële impact op het project, wat is de redeneerlijn van die stakeholders, hoe gaan we daar mee om? Tegen deze


achtergrond is de online applicatie SOM SET (Stakeholder Engagement Toolbox) door WesselinkVanZijst ontwikkeld. De grondleggers van Strategisch Omge- vingsManagement stelden, in hun da- gelijkse praktijk bij opdrachtgevers, vast dat er te veel kennis verloren ging in de overdracht tussen plan- en uitvoe- ringsfase. Daarnaast bleek ook dat de al aanwezige kennis over issues en sta- keholders onvoldoende werd benut. Er werd geen collectieve SOM intelligentie gebouwd. Een gemiste kans, die leidt tot onnodige kosten, tijdverspilling en frustraties bij de projectorganisatie.


SOM SET is gebouwd vanuit het per- spectief van de gebruiker en kan over- al en altijd worden geraadpleegd. Met één druk op de knop worden de laatste overzichten, dossiers en managemen- trapportages gegenereerd. Eenmaal vastgelegd in SOM SET kan de infor- matie eenvoudig worden hergebruikt in een volgend project waar (een deel van) dezelfde issues en stakeholders een rol spelen.


Meer informatie: www.somset.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48