This page contains a Flash digital edition of a book.
beeld medewerkers van Rijkswaterstaat is ander gedrag noodzakelijk. Gedrag kan niet afgedwongen worden door het inrichten van talloze systemen. Ge- dragsverandering dient intrinsiek plaats te vinden.


4. Gelijkwaardigheid binnen ieders eigen verantwoordelijkheden Hoe kunnen we in een contractuele ver- houding op basis van gelijkwaardigheid acteren op een project als een partij be- taalt en een partij uitvoert? Hoe kunnen we co-creatie realiseren op basis van gelijkwaardigheid als de huidige verhou- dingen niet veranderen?


5. Soft skills ontbreken Het aanbestedingsproces en de con- tractbeheersing worden gedomineerd door louter hard controls. De soft skills ontbreken nagenoeg geheel in de in- teractie tussen opdrachtgever en op- drachtnemer. Regisseren, de nieuwe rol voor een opdrachtgever, is slechts bij- sturen op processen, vanaf de zijlijn. Is dat erg? Niet als de opdrachtnemer verantwoordelijkheid neemt en verant- woording afl egt en er op die manier ver- trouwen is. Momenteel lijkt in aanbeste- dingstrajecten alleen het interview als instrument ingezet te worden om in te schatten of de opdrachtnemer expert is op zijn gebied. Is dit voldoende? Zijn de kandidaten hiervoor getraind en doen ze een kunstje tijdens het interview als win- dow dressing? Wordt de waarde ervan werkelijk intrinsiek gedragen? Hoe gaat de kandidaat acteren als hij onder druk komt te staan? Hoe liggen de machts- verhoudingen in het team en hoe gaat het team reageren, als het team onder druk komt te staan?


6. Is de inkoop sturend of ondersteu- nend?


Hoe afhankelijk is het uitvoeringsteam van het inkooptraject? Welke effecten treden op aan zowel de zijde van de op- drachtgevers als opdrachtnemers als inkoop nog stuurt op basis van prijs en systemen en onvoldoende op gedrag? Zou het het overwegen waard zijn om inkoop een ondersteunende rol te laten invullen als we op andere zaken, waar- onder kwaliteit en soft skills, nadrukke- lijker gaan gunnen? Wat is er nodig om de aantoonbaarheid van dit soort ‘niet


“Co-creatie is de toekomst. Samen- werken als partners is de sleutel voor kostenbesparingen, voor groei, werkgelegenheid, duurzaamheid en veiligheid. Maar het is ook de dra- ger voor een nieuwe opdracht- gever/opdrachtnemerrelatie. Een relatie op basis van respect, ver- trouwen en transparantie, met ken- nis als verbindende schakel.” (Jan Hendrik Dronkers, 2013)


tastbare kenmerken’ een gelijkwaardige factor te laten zijn?


Vertrouwen = voortgang Betrouwbaar


Met name openheid en transparantie is cruciaal voor het noodzakelijke weder- zijds begrip om de ontwikkeldoelen te bereiken binnen de projectvoorwaarden.


Vertrouwen is hierbij een sleutelwoord, maar dat komt na betrouwbaarheid. Dit betekent dat betrouwbaarheid een van de sleutelbegrippen is in het welslagen van deze ontwikkelingen. Het voldoen aan deze verwachtingen is gebaseerd op wederzijds respect en het gedrag van teams. Het gedrag van teams is op zijn beurt weer afhankelijk van gedrag van individuen binnen deze teams, veel- al van degene die de leiding hebben. Gedrag van individuen met betrekking tot betrouwbaarheid is gebaseerd op zelfkennis, zelfrefl ectie en erkennen van gemaakte afspraken en het nakomen hiervan. Meer en meer is dus het wel- slagen van een project afhankelijk ge- worden van de gedragscomponent van teams en daarmee van de individuen. Vertrouwen begint dus bij jezelf; pas dan kan je geloofwaardig zijn tegenover jezelf en anderen. Je eigen integriteit eist dat je afspraken met jezelf maakt en deze ook nakomt, dat je staat voor je waarden en principes en open staat voor ervaringen.


Vertrouwen bestaat volgens Covey uit twee componenten: • Gedrag • Competentie Gedrag bestaat uit integriteit, drijfveren, invloed van de omgeving en de omgang met organisaties en individuen. Com- petentie is gebaseerd op vaardighe- den, deskundigheid en ervaring. Het is een goede start als iemand een goed CV heeft en uitstekende assessmentresul- taten behaalt. Maar als u met hem gaat samenwerken, wat gaat hij dan daad- werkelijk doen? Hoe gedraagt hij zich dan? En wat betekent dat voor de groep waarvan iemand deel uitmaakt? Zowel gedrag als competentie zijn essentieel in het realiseren van projecten. Het verschil is echter dat gedrag een constante fac- tor is, deze zit geborgd in individuen en daarmee in een team. Competentie is si- tuationeel gericht, afhankelijk van wat de omstandigheden vereisen.


Oefenen


Gedrag ontwikkelen van een team of in- dividu is geen kunstje dat we even aan kunnen leren. Het is oefenen met nieuw gedrag, een proeftuin van anders han- delen in de praktijk dan dat we gewend zijn. In dit betoog gaat het om hoe we met elkaar contractueel om willen gaan. Dat zijn (behalve intrinsieke, individuele waarden) omgangsvormen die bepaald worden door effectief of niet-effectief gedrag. Ontwikkelen betekent hierin dan ook veranderen, en dat begint bij het in- dividu. Zie de ontwikkelcirkel van ge- drag.


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 41 en kosten


Economie van vertrouwen Volgens Covey (The Speed of Trust) is in de ‘economie van vertrouwen’ het re- sultaat dat wanneer het vertrouwen af- neemt, de voortgang afneemt en de kosten stijgen:


Vertrouwen = voortgang en kosten


Andersom geldt dit volgens Covey ook: als het vertrouwen toeneemt, neemt ook de voortgang toe en de kosten af:

 


 

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48