This page contains a Flash digital edition of a book.
“DE PRAKTISCHE INVULLING WORDT NOG GROTENDEELS BEPAALD DOOR DE SOCIALE COMPETENTIES VAN DE PROJECTMANAGER”


maal gebruik te kunnen maken van juri- dische mogelijkheden, moet je het spel doorgronden dat met het wettelijk kader gespeeld kan worden. En dat wettelij- ke kader is met het van kracht worden van de Omgevingswet in 2018 een an- der dan dat we nu hebben. Om daarin de grenzen op te zoeken voor het op- timaliseren van omgevingsmanagement moeten we dat dus leren kennen en ge- bruiken.”


Beheer Begroeiing Uiterwaarden. Foto: Beeldbank RWS


Simulatie De herziening van het omgevingsrecht is daarmee een stimulans voor omge- vingsmanagement. Minder wettelijke re- gels en meer overleg en samenwerking. Want alleen samen met de omgeving is het mogelijk om de ruimtelijke gebie- den in Nederland duurzaam in te richten en te ontwikkelen. Voor de noodzakelij- ke afstemming van omgevingsmanage- ment op het nieuwe wettelijke kader waarbinnen dat zich gaat afspelen, ont- wikkelde de juridische afdeling van AT Osborne de Legal Simulator. Een instru- ment waarmee bestuurders, managers en medewerkers zich de werking van de Omgevingswet eigen kunnen maken en het werken daarmee kunnen trainen. Maar ook een tool om strategische op- ties te verkennen voor succesvol over- leg en samenwerken.


“Het gaat om een creatieve sessie in spelvorm waarin de deelnemers kunnen oefenen met de verschillende keuzes in ruimtelijke planvorming en vergunning- verlening”, vertelt Harm Borgers, direc- teur van AT Osborn Legal en geestelij- ke vader van de Legal Simulator. “Door het spelen van realistische rollen in een realistische casus kunnen zij zich con- centreren op het belangenspel en op de bijpassende gebruiksmogelijkheden van de procedures, de beleids- en be-


34 Nr.5 - 2014 OTAR


heersinstrumenten en de verdeling van bevoegdheden. De sessie biedt volop ruimte voor inhoudelijke refl ectie en dis- cussie waardoor begrip ontstaat voor de rol en belangen van anderen partijen.”


Borgers onderstreept dat de Legal Si- mulator de samenwerking in het kader van omgevingsmanagement faciliteert. “Omgevingsmanagement is gericht op doelrealisatie door middel van interac- tie met stakeholders”, stelt hij vast. “Om in die interactie tussen bestuurders, pro- jectteams ondernemers en burgers opti-


De omgeving hoort erbij, niet alleen in ruimtelijke projecten, maar ook in ruim- telijke beheersprocessen. Door samen- werking met omgevingspartijen zijn de afgelopen jaren in infrastructuur- en ge- biedsontwikkelingsprojecten positieve resultaten geboekt. Omgevingsmanage- ment werkt, maar de praktische invulling van het concept wordt nog grotendeels bepaald door de sociale competenties en creativiteit van de projectmanager. Met de komst van de Omgevingswet in het vooruitzicht lijkt omgevingsmanage- ment aan belang te winnen. Door de praktische onderbouwing van de me- thodiek met tools en trainingen nemen de toepassingmogelijkheden ervan in ie- der geval toe.


Nationaal Wegencongres 25 en 26 september, NBC Nieuwegein


Professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap: samenwerken in fi nanciën, communicatie en innovatie in de vingers!


Highlights uit het programma • De omgevingsmanager als verbindingsoffi cier, A2 Maastricht • Hoe kan ik de samenwerking intern, met mijn samenwerkingspartner en de omgeving optima- liseren? • Tips en adviezen van buiten de sector over hoe om te gaan met sa- menwerking, fi nanciering en innovatie • Blik op de toekomst: Waar liggen kan- sen in 2020? • Wat is de meerwaarde van duurzaamheid en innovatie in het samenwerkingsproces? • Veel concrete handvatten voor uw dagelijkse project: grote projecten, kleine projecten, het proces en innovatie


Meer informatie: www.bouw-instituut.nl/bouw/wegencongres/


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48