This page contains a Flash digital edition of a book.
Onderhoudsvrij en zeer licht Geïnteresseerd in nieuwe constructies en materialen had Stelpstra al in 2011 voor het eerst contact met FiberCore Europe. “Ik vroeg mij af of we dit ook konden proberen. Het product is ver- nieuwend, onderhoudsvrij en zeer licht in gewicht. Die eigenschappen spraken mij aan.” Er volgden afspraken met Fi- berCore en de interesse nam toe. Stelp- stra: “Wij houden ervan om bij nieuwe ontwikkelingen voorzichtig te begin- nen. Een fiets- en voetgangersbrug is dan een relatief kleinschalig project om rustig mee aan de gang te gaan.” Ed Hoogstad, directeur Bouw- en In- fra van FiberCore Europe, prijst de ver- nieuwingsgezindheid van de Provincie. “Mensen kiezen niet altijd voor iets wat beter is, ze hechten liever aan tradities. De Provincie, met Sybren Stelpstra als aanjager, is een voor haar onbekende weg ingeslagen, waarbij wij het voordeel van de twijfel kregen.”


Bruggen van composiet FiberCore Europe produceert glasvezel- versterkte kunststof (composiet) con- structies voor onder andere bruggen en sluisdeuren. Het product is een combi- natie van glasvezel met thermohardende polyesterhars die ongevoelig is voor ver- moeiing, onthechting van kern en huid en scheurvorming. Het Rotterdamse be- drijf heeft inmiddels al ruim 230 bruggen geproduceerd voor de Nederlandse en buitenlandse markt, waaronder een aan- tal eurocode-zwaarverkeersbruggen.


Composiet komt oorspronkelijk uit de vliegtuigbouw. Door eigenschappen als sterkte, soortelijk gewicht, vermoeiings-


resistentie en toepasbaarheid in een corrosieve omgeving is composiet duur- zaam en vrijwel onderhoudsvrij, ook on- der moeilijke omstandigheden. Het ma- teriaal is de laatste jaren populairder geworden. Hoogstad: “Ging het eerst nog om voetgangers- en fietsbruggen met een beperkte overspanning en com- plexiteit, nu zie je een snelle opschaling. Bijvoorbeeld de provinciale verkeers- brug over de A27 bij Lunetten, Utrecht.”


Afwatering naar één kant De afwatering van het brugdek in Sou- burg loopt naar één kant, van zuidelij- ke naar noordelijke richting. Hierdoor zijn geen waterafvoeren nodig. Om dat te bereiken heeft FiberCore een doorlo- pend dek gemaakt, zonder onderbrekin- gen. De welstandscommissie was aan- vankelijk niet zo gecharmeerd van dit plan en betreurde het dat de geklonken vakwerkconstructie deels uit het zicht zou verdwijnen. Stelpstra: “Het kost- te ons veel hoofdbrekens om dit geac- cordeerd te krijgen, maar het is gelukt. In de oude situatie lag er een dakvormig dek tussen de hoofdliggers, met op de laagste punten een goot voor afwate- ring. Maar daar komt altijd vuil in, de af- watering raakt verstopt. Kortom, je hebt altijd onderhoud. De welstandscommis- sie bleek ook geen voorstander van ver- breding van de brug vanwege de monu- mentale functie. Een kunststof dek kon dan weer wel, geen enkele probleem! Ze kijken dus vooral naar uiterlijke kenmer- ken, de architectonische oplossing.”


Montage van kunststof op staal De grootste uitdaging in het project was de bevestiging van het composiet brug-


DE CONSTRUCTIE WAS SLECHTER DAN GEDACHT


dek op de staalconstructie in de werk- plaats van Hollandia Services. Het aan- vankelijke idee was om het dek vanaf de bovenzijde op het staal te bevestigen met een traditionele ‘bout-moer’ verbin- ding. De gaten die je daarvoor moet bo- ren, zouden dan later worden dichtge- smeerd en afgesloten.


Niet alle partijen vonden dit een opti- male oplossing. FiberCore Europe advi- seerde een tweede optie en die kreeg uiteindelijk het meeste vertrouwen: het dek vanaf de onderzijde tegen de staal- constructie bevestigen met zogenaam- de ‘hollo-bolts’. Deze bouten zijn in fei- te stalen hollewandpluggen die zich in de kern van het dek spreiden en meteen de onderhuid tegen het staal aantrek- ken. Het werd getest op de aanbrug. “Het voordeel van ‘hollo-bolts’“, zegt Stelpstra, “is dat de bovenkant van het dek geheel intact blijft, omdat alle be- vestiging aan de onderzijde gebeurt. Je hoeft niets dicht te smeren en montage- technisch is dat gewoon makkelijker en praktischer.”


Levensduur Stelpstra zegt veel vertrouwen te heb- ben in de levensduur van zowel het brugdek als de staalconstructie. Het on- derhoudsschema is dan ook alleszins plezierig voor de Provincie. Groot on- derhoud aan het staal is pas over onge- veer dertig jaar nodig, terwijl het brug- dek zo’n honderd jaar mee kan, zonder serieus onderhoud.


Video Draaibrug Souburg, zie OTAR Digitaal


38


Nr.5 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48