This page contains a Flash digital edition of a book.
alarmcentrales. Automobilisten kunnen zich abonneren op deze betaalde ser- vices. Deze services verzamelen meer gegevens en kunnen bij ongevallen ook aanvullende informatie naar de publieke service sturen.


De toekomstverwachting van ADAC


ADAC, een van de marktpartijen die zich gaat toeleggen op het leveren van aanvullende diensten, verwacht dat zo’n 95 procent van de wegge- bruikers niet alleen de gratis auto- matische eCall service gaat gebrui- ken, maar zich ook zal abonneren op aanvullende diensten via TPS eCall.


Vehicle Manufacturer’s eCall Deployment Strategy


5%


DOOR SNELLERE RESPONSE-TIJDEN ZULLEN FILEVORMING EN VERVOLGONGEVALLEN AFNEMEN


De Harmonized eCall European pilot Nederland is een van de deelnemende landen in de Harmonized eCall Europe- an pilot (HeERO). De pilot wordt door de Europese Unie gesubsidieerd. De belangrijkste taak van HeERO is het ge- schikt maken van de infrastructuur die nodig is voor de invoering van eCall. In 2011 is begonnen met een aantal lan- den (zie afbeelding 1: HeERO 1). In 2013 is de pilot uitgebreid met nog zes landen (afbeelding 1: HeERO 2). Ook zijn enkele landen aangesloten zonder subsidie van Europa (afbeelding 1: Meewerkend).


beheerders ingeschakeld, zodat de meldkamer bijvoorbeeld meteen mee kan kijken bij camerazicht en de bevei- liging van de plaats incident meteen kan worden geregeld met signalering en het ter plaatse sturen van een weginspec- teur. De meldkamer kan zo optimaal ge- bruik maken van de middelen die bij de wegbeheerder aanwezig zijn en de weg- beheerder wordt direct gealarmeerd voor het opstarten van incident manage- ment.


Het samenspel van in-car systemen en de ontvangende en verwerkende sys- temen vormt in zijn geheel de Europe- se publieke eCall service. De Europese Commissie heeft hiervan dus bepaald dat dit oktober 2017 operationeel moet zijn.


TPS eCall


Los van de publieke eCall service be- staan er private (betaalde) services. Ge- baseerd op dezelfde techniek worden namelijk ook commerciële services aan- geboden, ook wel Third Party Service eCall (TPS eCall) genoemd. Dit zijn com- merciële diensten (abonnementen) die worden aangeboden door onder ande- re autofabrikanten, pechhulpdiensten en


HeERO1 HeERO2


meewerkend


TPS eCall 95%


Estimation by ADAC EU-wide eCall only EU-wide eCall + additional services


Europese ontwikkeling In 2000 namen de Europese regerings- leiders het besluit tot invoeren van eCall en in 2001 werd begonnen met het ont- wikkelen van de techniek en de stan- daarden. De standaarden zijn inmiddels gereed. In 2007 werd de multilaterale overeenkomst getekend en in 2011 is gestart met de Harmonized eCall Eu- ropean pilot (HeERO). In 2013 heeft de EC het besluit genomen dat vanaf eind 2017 alle nieuwe voertuigen moeten zijn uitgerust met eCall. Uiteraard moet voor die tijd ook de infrastructuur beschik- baar zijn om eCalls te kunnen ontvan- gen en verwerken. Deze infrastructuur moet zes maanden voordat de verplich- ting aan de voertuigindustrie ingaat, klaar zijn.


Afbeelding 1 HeERO pilot: Deelnemende landen.


De HeERO 1 landen hebben de aftrap gegeven voor het ontwikkelen van het inter-operationele en geharmoniseer- de systeem. In de HeERO pilot worden de gemeenschappelijke Europese stan- daarden onder realistische omstandig- heden getest en gevalideerd. De pilot wordt in de verschillende landen uitge- voerd, en daarbij wordt ook getest of eCalls van voertuigen uit andere Euro- pese landen via de nationale 112 cen- trale kunnen worden afgehandeld.


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48