This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Luchtoorlog- en Verzets- museum ’40-’45, Regionaal Museum 1940-1945, Museum der Koninklijke Marechaus- see, Museum Bronbeek en de Koning Willem III kazerne. Ook zijn diverse kastelen, forten, bunkers, kazemat- ten en vestingwerken dit weekend opengesteld. Meer informatie kunt u vinden op de website www.openmonu- mentendag.nl


7V04 Eind 2013 wordt de 43e Geneeskundige Compag- nie gereorganiseerd, waarna de eenheid in een nieuwe setting de toekomst ingaat. Daarom wordt er op 14 sep- tember een afscheidsceremo- nie gehouden ter ere van de oude compagnie en wordt er tevens een groot oprichtings- feest georganiseerd om de nieuwe compagnie feestelijk in te luiden. Deze dag staat ook in het teken van een reü- nie, bedoeld voor iedereen die ooit werkzaam is geweest bij 43 Geneeskundige Com- pagnie of hier nog steeds actief dient. Aanmelding (personeel dat nog werkzaam is bij 43 GNK wordt automa- tisch ingeschreven): e-mail: gnkreunie@hotmail.com


7V05 In Museum Bronbeek kan iedereen op 24, 25, 26 en 27 september tussen 13.30 en 17.00 uur terecht met vragen over eigen fami- liefoto’s uit Nederlands-


Vooraanmelding (gewenst): e-mail: loket.ktomm.bron- beek@mindef.nl Meer infor- matie over de Fotoweek (20 t/m 29 september 2013) op http://www.defotoweek.nl Entree met veteranenpas: gratis. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 026-3763555, website: www.bronbeek.nl


7V06 Op zaterdag 28 septem- ber vindt de Zuiderzee Klas- sieker, een benefietfietsevent tegen darmkanker, plaats. De organisatie, de Maag Lever Darm Stichting, roept vete- ranen op om deel te nemen aan deze sportieve uitdaging in een prachtige omgeving. Fiets 220 km, 120 km of 65 km mee met de Zuiderzee Klassieker. De route van 65 km is heel geschikt voor de elektrische fiets. Geniet van een leuke dag en lever tege- lijkertijd een bijdrage aan het goede doel. Start en finish: Topsportcentrum Almere, Pierre de Coubertlaan 7, Almere. U kunt zowel indi- vidueel als in teamverband deelnemen. Info en aanmel- ding (via webformulier): MLDS, tel: 033-7523500, websites: www.zuiderzee- klassieker.nl en www.mlds.nl


7V07 Het Legermuseum is in samenwerking met VeleHanden gestart met een crowdsourceproject om de zogeheten officiersboekjes toegankelijk te maken voor publiek. Hier- mee komt een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan en regimentsge- schiedenissen beschikbaar. Zowel amateur-


Indië. Bronbeek biedt deze gelegenheid in het kader van de landelijke Fotoweek, een nieuw initiatief van het Nederlands Fotomuseum en het Foam, dit jaar met het thema Kijk! Mijn familie.


56 SEPTEMBER 2013


als professionele genealogen kunnen in deze boekjes op zoek gaan naar hun voor- ouders. Deze gegevens zijn op te zoeken op de website van het Nederlands Militair Erfgoed, www.nederlandsmi-


litairerfgoed.nl. Op de web- site www.velehanden.nl kan iedereen zich aanmelden om mee te helpen aan het project officiersboekjes. Het Legermuseum is gesloten, maar een deel van de bijzon- dere boekencollectie is t/m 15 september te bezichtigen in Museum Meermanno (zie Checkpoint 6-2013). Info: www.meermanno.nl


7V08 Arie Krijgsman meldt dat onlangs over Hr.Ms. Dubois F 809 de website www.hrmsdubois.weebly. com is gelanceerd. De web- site is bij uitstek geschikt voor de marineman van nu en van vroeger. De Bakspost website www.bakspost. weebly.com is een gezellige mailgroep zonder pretenties, maten onder elkaar. Voor de witte olifantgangers Hr.Ms. Isaac Sweers F 814 is website www.dewitteolifant.weebly. com in de lucht. Reacties: A. Krijgsman, tel: 078-7507545, e-mail: arcon46@kpnmail.nl


7V09 Op 14 en 15 september viert Museumpark Bevrijdende Vleugels met het bevrijdings- evenement Remember september 2013 dat Zuid- Nederland is bevrijd met de operatie Market Garden. Zie voor het actuele programma website www.wingsoflibe- ration.nl Openingstijden: dagelijks 10.00-17.00 uur.


Entree met veteranenpas: € 5,- (i.p.v. € 6,50). Museum- park Bevrijdende Vleugels, Sonseweg 39, 5681 BH Best, tel: 0499-329722.


7V10 Op 20 september wordt in Middelharnis een vetera- nencafé geopend. De opening zal plaatsvinden in het oude raadhuis. Deze locatie is aan de vereniging, die reeds uit 50 leden bestaat, geschon- ken door de gemeente Goeree-Overflakkee. Info: Jan IJpelaar, secretaris Ver- eniging Vetereanen van Flakkee, tel: 0187-641667 of 06-55122453, e-mail: janijpelaar@planet.nl


7V11 Onlangs is gestart met de renovatie van de 102.000 stenen op het terrein van voormalig kamp Westerbork i.h.k.v. het project Op de weg van Anne Frank. Het project heeft als doel de verschrikkelijke gebeurte- nissen tijdens de Jodenver- volging te blijven gedenken en ook regionaal vast te leggen. Daarnaast worden aan Duitse en Nederlandse zijde langs het spoortracé, dat loopt vanaf kamp Wes- terbork, Winschoten en via de Landkreis Leer naar de concentratiekampen in het Oosten, gedenktekens geplaatst en getuigenissen vastgelegd. Alle gebeurtenis- sen rondom het project zijn te volgen via website www. opdewegvanannefrank.nl en www.aufdemwegvonan- nefrank.de. Via deze website worden burgers ook actief opgeroepen om eigen verha- len, herinneringen en sporen te delen.


7V12 Onlangs is in Doe- tinchem een veteranenont- moetingscentrum geopend. Het Veteranen Ontmoetings- centrum Spoorzicht is een ontmoetingscentrum voor jonge en oude veteranen, ex-militairen en militairen in actieve dienst, waar het mogelijk is om ongedwon- gen contact te maken. Maar waar men ook gezamen- lijk kleinschalige sport- of andere activiteiten kan organiseren. Daarnaast zal het onderling uitwisselen van informatie over allerlei zaken rondom veteranen belangrijk zijn. Ook partners en (klein)kinderen zijn van harte welkom. Geopend: di 13.00-16.30 en za 10.00- 16.00. Locatie: Terborgseweg 79, 7009 GP Doetinchem. Info: Cor Keijzer, voorzitter, tel: 06-27017316, e-mail: voorzitter@stichtingvetera- nenoostnederland.nl, web- site: www.stichtingvetera- nenoostnederland.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64