This page contains a Flash digital edition of a book.
Blijft het interessant? Kloppen de beschrijvingen van mensen en situaties en zijn die consequent het- zelfde door het boek heen? Is het niet te ingewikkeld? Gebruik ik niet te veel Defensiejargon? Klopt het taal- gebruik? Dat is echt monnikenwerk, waar ik, naast mijn fulltimebaan, zeker een jaar mee zoet ben geweest.”


Corrupt Congo De in Sneek geboren dochter van een


zeeman groeide op in het Vlaamse dorp Essen, tegen de Nederlandse grens. “Ik had het goed naar mijn zin in België, maar één ding wist ik zeker: als ik later groot zou zijn, ging ik weer in Nederland wonen”, aldus Van der Maas. “Na 6 VWO heb ik mijn spullen gepakt en ben ik weer teruggegaan naar Noord-Nederland, naar het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder.” Op haar 28e, Van der Maas was inmiddels luitenant-ter-zee der de tweede klasse, oudste categorie, volgde haar eerste en tot nu toe enige uitzending, naar Congo. Dat ze de Franse taal goed sprak, speelde daar- bij een belangrijke rol: de voormalige kolonie van België is Franstalig. “Ik vond het een avontuur om naar Congo te gaan. Ik had veel gevaren en keek ernaar uit om eens in een totaal andere omgeving, één die ik niet kende, aan de slag te gaan.” Van september 2009 tot maart 2010 werkte de marineofficier als adviseur voor het Congolese regeringsleger bij de Europese Unie. “Na het vredes- akkoord dat in 2008 overeengeko- men was tussen de verschillende rebellengroeperingen, werden al deze rebellen aangenomen bij het Congolese regeringsleger. Ze zouden dan maandelijks uitbetaald worden, wat ervoor zou zorgen dat ze niet meer zouden gaan plunderen en ste- len. Het administratieve systeem om die mensen uit te betalen, bestond nog niet. Ik heb mij beziggehouden met het opzetten daarvan.” Congo staat niet alleen bekend als een corrupt land, maar ook als een land waarin verkrachting als oorlogs- wapen wordt gebruikt. “Heel wat vrouwen hebben dit helaas moeten meemaken. Mijn grote angst was dan ook dat mij dat zou overkomen. Ech- ter, ik heb altijd goed mijn werk kun- nen doen en werd met respect behan- deld. Maar misschien kwam dat ook omdat ik geld had dat zij wilden


hebben.” Van der Maas kijkt positief terug op haar uitzending. “Het is een leerzame periode geweest, die ik niet had willen missen, maar die ik ook niet over wil doen. Het heeft mij een bredere blik op de wereld en reali- teitszin opgeleverd.”


Van uitgever naar uitgever Nadat Van der Maas in Congo drie


maanden in de jungle had gezeten, brak er een periode aan waarin het iets rustiger was en ze meer tijd kreeg voor andere zaken. “Ik ben toen gaan beseffen welke bijzondere dingen ik had meegemaakt in de jun- gle. Wat mij betreft vroeg Congo echt om een boek. Vanaf toen ben ik elke morgen om 05.00 uur opgestaan om tot 07.00 uur te schrijven. Dat heb ik consequent elke dag gedaan en na drie maanden was er een boek.” Na thuiskomst volgde nog een jaar hard werken, voor ze een manuscript naar verschillende uitgeverijen kon sturen. “Het overgrote deel was niet enthousiast en stuurde me de stan- daard afwijzingsbrief terug, maar uit- geverij De Arbeiderspers zag er wel brood in. Daar kreeg ik een redacteur toegewezen die me heeft geholpen er een leuk en lopend verhaal van te maken. De Arbeiderspers ging echter fuseren met AW Bruna en die wilden niet verder met mijn manuscript. Toen moest ik dus verder zoeken.” Een half jaar later kwam ze bij uitge- verij Conserve uit. Op basis van haar eigen ervaringen vertelt Van der Maas in Corrupt Congo over de belevenissen van een jonge vrouwelijke kapitein die wordt uitgezonden naar Congo om rebellen te registreren. Op de vraag in hoe- verre het verhaal overeenkomt met haar eigen ervaringen, antwoordt ze: “Het boek is een roman, gebaseerd op de waarheid. Als mensen aan mij vragen wat nou waar is en wat niet, zeg ik altijd: alles is waar… Maar, ik heb het niet allemaal zelf mee- gemaakt en het is allemaal uitver- groot.” Als voorbeeld noemt ze het intensieve contact dat ze in Congo had met een Indische jongen en een Zweeds meisje. “Hij had een heel spannende baan waardoor hij veel in aanraking kwam met de Congolezen en zij had een heel turbulent liefdes- leven. Ik heb hun belevenissen en de dingen die we samen bespraken ook gebruikt als inspiratie.”


Doelen bereikt De Congoveteraan in werkelijke


dienst verkocht in bijna een jaar tijd vijfhonderd boeken. “Voor mij is dat goed. Het ging mij meer om het pro- ces: ben ik in staat om een boek te schrijven? Ik heb me ooit eens laten vertellen dat slechts tien procent van alle manuscripten die worden aange- boden ook daadwerkelijk gepubli- ceerd wordt. Dus mijn volgende vraag was: zou ik een uitgeverij kun- nen vinden? Toen dat gelukt was, dacht ik: zou ik mijn boek dan ook mogen promoten op televisie, in de krant en bij lezingen? En toen dat gelukt was, dacht ik: nou... dat is mooi. Ik ga op zoek naar een vol- gende uitdaging. Een half jaar later ben ik met mijn gezin naar Curaçao geëmigreerd.” Van der Maas werkt sinds mei dit jaar als communicatie- adviseur bij de Commandant Zee- macht in het Caribische Gebied, op Curaçao. “Ik ben hier verantwoorde-


Nadat de rebellen waren aangenomen bij het Congolese regeringsleger zouden ze elke maand een salaris ontvangen van de betaalmeester van hun brigade.


lijk voor alle vakgebieden van com- municatie: woordvoering, persvoor- lichting, pr, interne communicatie, persbegeleiding, evenementenorgani- satie enzovoort. Een leuke baan, vooral omdat het zo divers is.”


Het boek Corrupt Congo werd eerder besproken in Checkboek 1-2013. Bij rechtstreekse bestelling bij de uitge- ver betalen Checkpoint-lezers geen verzendkosten. Uitgeverij Conserve, Postbus 74, 1870 AB Schoorl, e-mail: info@conserve.nl, tel: 072-5093693.


SEPTEMBER 2013 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64