This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Gerrie Koops en Hein Scheffer


Veteranennota


Vrijwel direct na mijn aantreden als voorzitter van het Veteranen Platform (VP) werd ik betrokken bij de behande- ling van de Veteranennota in de Tweede Kamer. Vanuit het VP hebben we in dat kader drie aandachtspunten naar voren gebracht: borging van de nuldelijns- ondersteuning, gelijke behandeling van veteranen in werkelijke dienst en buiten dienst en duidelijkheid over de (Defen- sie)financiering van de uitvoeringsbepa- lingen van de Veteranenwet. Het notaoverleg van de vaste Tweede Kamercommissie voor Defensie met de minister heeft op 24 juni plaatsge- vonden. Een aantal Kamerleden had diepgaande kritiek op de nota en dat leidde tot indringende discussies. In de media werd het verloop van het overleg daarom afgeschilderd als behoorlijk heftig. Het resultaat van dit alles is dat


de minister in het najaar met een aange- paste nota komt waarin een groot deel van de door de Kamerleden aangegeven punten nader zal worden toegelicht, waaronder ook de nuldelijnsonder- steuning. Het VP volgt de ontwikke- lingen op de voet en zal u hierover op de hoogte houden. Tijdens de komende eindejaars- bijeenkomst van het VP op 13 december zal de Ted Meines Prijs worden uitgereikt. De Ted Meines Prijs is door het VP op 25 juni 1998 ingesteld. De prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt. De Ted Meines Prijs is bedoeld als een vorm van erken- ning en wordt toegekend aan personen, organisaties of instellingen die zich bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van maatschappelijke erkenning of nazorg voor Nederlandse veteranen.


Veteranen kijken terug op bijzondere Vierdaagse


Voor de 97e keer vond dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse plaats. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juli liepen in totaal 39.396 deelnemers dagelijks 30, 40 of 50 kilometer. Naast de UNIFIL-wandelgroep namen veel veteranen deel als individu- ele loper. Een deel van hen liep vrijdag 19 juli gezamenlijk de Via Gladiola over in shirt van het Veteraneninstituut (Vi) en een Checkpoint baseballcap. Na afloop praatten de veteranen bij in café ’t Haantje. De groep veteranen was divers. Een aantal van hen liep dit jaar voor het eerst, maar de meesten lopen al jaren mee. Zoals Martin Hendrix, die dit jaar voor de 33e keer meeliep. Zelfs een stel woonachtig in het buitenland kwam over voor deel- name aan dit bijzondere evenement. Jong en oud wandelden in de loop van de middag de finish over. Jaap Krikke, een van de veteranen die dit jaar voor de 25e keer de route aflegde, vertelt na afloop hoe bijzonder het is om samen met andere veteranen te lopen. “Wij komen hier niet alleen om te lopen. Er wordt onderweg veel gepraat. We vertellen verhalen en luisteren naar verhalen. Je leeft met dezelfde ervaring. Leeftijd, rang en dienstvak spelen hier geen rol. Veteranen komen ook voor een maatje. Je hoeft elkaar maar aan te kijken en je begrijpt elkaar.” Het Vi feliciteert alle deelnemers die de Vierdaagse succesvol hebben afgelegd! (GK)


50 SEPTEMBER 2013


Voordrachten voor een kandidaat die in uw ogen in aanmerking komt voor deze prijs kunt u indienen bij het dagelijks bestuur van het VP. U wordt in dat geval verzocht uw voordracht uiter- lijk 1 november per brief aan ons te doen toekomen onder vermelding van ‘Voordracht Ted Meines Prijs’, postadres: Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag. De selectiecommis- sie zal een uiteindelijke voordracht


maken ter besluitvorming door het dagelijks bestuur.


Tot zover mijn column, ik wens u veel leesplezier met deze Checkpoint.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform


Ametisthof 20, 2592 HN Den Haag tel: 070-3155138


e-mail: info@veteranenplatform.nl


De groep veteranen die gezamenlijk de Via Gladiola aflegde. Foto: Gerrie Koops


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64