This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


dienende veteranen beschik- ken zij (nog) niet over de bereikbaarheidsgegevens, daarom wordt hen verzocht de website te bekijken en bij belangstelling lid te worden. Meer informatie is te vinden op de website www.vvprv.nl evenals het inschrijfformu- lier voor het lidmaatschap. Ook is de vereniging te vinden op Facebook https:// www.facebook.com/vetera- nenenpostactieven.verbin- dingsdienst. Reacties: e-mail: vvprv@live.nl


5V05 Op maandag 29 april reikte de directeur van het Veteraneninstituut Frank


Marcus een cheque van € 1.500,- uit aan de bestuurs- leden Henk Hoogink en Egbert Nauta van de stichting Manusia Papua. Samenwer- king tussen het Veteranenin- stituut en het Mariniersmu- seum maakte het mogelijk


samenwerking te bekrach- tigen, hebben de stichtings- voorzitters onlangs in Fort Veldhuis een convenant ondertekend. Met de onder- tekening van het convenant is een belangrijke stap gezet waarmee meer dan vijftig jaar kennis en ervaring wor- den gebundeld, de musea gaan gezamenlijk optreden als kenniscentrum. Hierdoor zal het in de toekomst o.a. mogelijk worden gemaakt om een auto-/motorrit tussen de musea te maken waarbij alle tussengelegen monu- menten op het gebied van de luchtoorlog worden aange- daan en zal jaarlijks een Air War Memorial Day georgani- seerd worden. Info website: www.crash40-45.nl en www.arg1940-1945.nl


dat door de boekverkoop van Afscheid van Nieuw-Guinea in het Mariniersmuseum dit bedrag kon worden overhan- digd. Het gehele bedrag zal door Manusia Papua worden gebruikt voor de begeleiding van 35 bevallingen in de kraamkliniek in Wamena, de hoofdplaats van de Baliemvallei in Papua. Het Mariniersmuseum belicht in de tentoonstelling Verhalend Verleden (zie Checkpoint 4-2013, 4T01) het bijzondere verhaal van Henk Hoogink. Info: Mariniersmuseum Rot- terdam, Wijnhaven 7-14, 3011 WH Rotterdam, C.W. Qualm, tel: 010-4129600, e-mail: cw.qualm@mindef.nl


5V06 De Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 (ARG) en de Stichting CRASH ’40-’45 gaan hun krachten bundelen en nauwer samen- werken. Om deze nieuwe


56 JUNI 2013


5V07 Het Belgisch Nationaal Herdenkingscomité is in 1972 gesticht door Belgi- sche reserveofficieren en voormalige weerstanders en oud-strijders, beheerd door reserve- of op rust gestelde officieren en burgers, cultu- reel gericht, tweetalig en bui- ten politieke of filosofische verbintenis. Het comité heeft als doel de offers van de Bel- gische en geallieerde oud- strijders en burgers te her- denken die voor België en voor de bevrijding van bezet Europa streden, door het inrichten van conferenties, bezoeken aan slagvelden en deelname aan of inrichting van herdenkingsplechtighe- den in België en in het bui- tenland. Zo ook de jaarlijkse Belgische delegatie aan het bevrijdingsdefilé te Wage- ningen en de herdenkings- plechtigheid op de Nationale Begraafplaats Grebbeberg. Info: Belgisch Nationaal Her- denkingscomité, secretariaat, Tentoonstellingslaan 50, BE-2020 Antwerpen, e-mail: souvenir.herdenking@gmail. com website: www.ww1- ww2-commemorations.com


5V08 Onlangs is een gedach- tenisplaquette voor de


Mechelse Indiëveteranen en veteranen die ingezet zijn bij vredesacties wereldwijd onthuld. Na toespraken door G. Plattel, secretaris Stichting Nationaal Indië- monument Roermond, en drs. B. Van den Tillaar, bur- gemeester van de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem, is door enkele veteranen van Mechelen de plaquette, die zich bevindt langs de open- bare weg Mechelen-Epen ter hoogte van Overgeul 1 in Mechelen, onthuld. Info: Heemkundevereniging Mechelen, Malleziep 7, 6281 NP Mechelen, tel: 043- 4552219, e-mail: heemkun- demechelen@gmail.com


5V09 Op 3 juli vindt van 14.00 tot 16.30 uur op het Arnhemse landgoed Bron- beek een zomerlezing met rondleiding plaats met de titel Landgoed Bronbeek. 150 jaar koninklijk geschenk voor veteranen. In deze middag- vullende presentatie, die ook wordt georganiseerd op 7 aug en 11 sept staat de opmerkelijke geschiedenis van het landgoed Bronbeek centraal. Entree met vetera- nenpas: gratis. Reserveren (gewenst): tel: 026-3763555, e-mail: nb.ravensbergen@ mindef.nl. Landgoed Bron- beek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl


5V10 Onlangs is het Jaar- bericht over 2012 van de Oorlogsgravenstichting gepubliceerd. Het betreft een uitgave die 84 pagina’s telt en is geïllustreerd met fullcolourfoto’s. De inhoud gaat o.a. over: de ereplicht om bij voortduring oorlogs- graven te onderhouden en het initiatief om de aandacht voor het individuele oorlogs- graf in de maatschappij te verankeren door het project voor scholen ‘Adopteer een oorlogsgraf’. Het jaarbericht wordt automatisch toege- stuurd aan begunstigers van de stichting. Op de website


www.ogs.nl kunt u zich op de hoogte stellen van recente activiteiten en het begun- stigerschap en kunt u het Slachtofferregister raadple- gen. Op de website www.eenlevenverloren.nl kunt u verhalen van Neder- landse oorlogsslachtoffers lezen. Oorlogsgravenstich- ting, Postbus 85981, 2508 CR Den Haag, tel: 070-3131080, e-mail: info@ogs.nl


5V11 Op vrijdag 3 mei jl. heeft burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland op het gemeentehuis in Kollum het Draaginsigne Veteranen uitgereikt aan de 94-jarige Roelof Korporaal uit Kollum. Dit gebeurde in aanwezig- heid van zijn echtgenote en voorzitter Ruurd Gaastra en bestuursleden Marijke Waalkens en Henk Cieraad


van de Stichting Kornwer- derzand. Korporaal ontvangt zijn insigne voor zijn actieve deelname aan oorlogshan- delingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het bij- zonder voor zijn inzet in de Stelling Kornwerderzand, gedurende de meidagen van 1940. Hij is drager van het Mobilisatiekruis en het Oorlogskruis. Reacties: H. Cieraad, tel: 06-28383530, e-mail: h.cieraad@upcmail.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64