This page contains a Flash digital edition of a book.
De mate waarin veteranen zich gewaardeerd voelen, is voor verbetering vatbaar.


is geboekt. In 2010 voelde namelijk slechts 29 procent van de responden- ten zich gewaardeerd en voelde maar liefst 24 procent van de responden- ten zich niet gewaardeerd.


Oordeel over veteranenbeleid Naast de vier waarderingsvragen


kregen de veteranen in het onder- zoek tal van vragen over het vetera- nenbeleid voorgelegd. Hierbij werd bijna altijd gevraagd naar het belang dat zij aan een bepaald onderdeel toekennen en naar hun oordeel over de wijze waarop dit beleidsonder- deel in de praktijk wordt gebracht. In tabel 2 zijn de belangrijkste uitkom- sten samengevat.


Uit deze tabel wordt duidelijk dat een overgrote meerderheid van de veteranenpashouders in de leeftijd tot 78 jaar (groot) belang hecht aan het veteranenbeleid en de belangrijk- ste onderdelen daarvan. De diverse veteranendagen scoren qua belang weliswaar iets minder hoog, maar daar staat tegenover dat juist deze dagen – en dan vooral de publiciteit rond en via de Nederlandse Vetera- nendag – ongetwijfeld hebben bijge-


dragen aan aandacht en waardering in de samenleving en aan de groei van het aantal veteranen dat zich gewaardeerd voelt.


Het positieve oordeel over het vete- ranenbeleid van 73 procent van de respondenten bevestigt dat zij de ‘erfenis’ van de oudste generaties (Tweede Wereldoorlog-, Indië- en Koreaveteranen) op waarde schatten. Voor de minister en haar beleidsamb- tenaren is het een bevestiging dat er niet alleen in de samenleving, maar ook onder de veteranen een breed draagvlak is voor het veteranenbeleid in de huidige en rijk geschakeerde vorm. Dit betekent natuurlijk niet dat het kritischer oordeel van een kleine minderheid als ‘marginaal’ ter zijde kan worden geschoven. In het verleden waren immers juist der- gelijke kritische geluiden een extra stimulans om de bereikbaarheid en kwaliteit van de nazorg te verbeteren en het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering stevi- ger in te kleuren. Verder is er zelfs binnen het overwegend positieve oordeel over de meeste onderdelen van het veteranenbeleid nog wel


enige ‘ruimte voor verbetering’, zo wordt uit deze tabel ook duidelijk.


Onderzoeksrapport


In dit korte artikel zijn de belangrijk- ste uitkomsten van het onderzoek naar waardering en beleid vermeld. In het onderzoeksrapport worden deze resultaten verder uitgediept en is er ook aandacht voor interessante dwarsverbanden tussen antwoor- den op verschillende vragen. Zo oordelen respondenten die nadelige gezondheidsgevolgen van hun missie hebben overgehouden vaker kritisch over de nazorg dan veteranen zonder gezondheidsklachten (22 procent tegenover 2 procent). Ook geven de twee jongste groepen respondenten het tijdschrift Checkpoint, dat van alle bevraagde beleidsonderdelen het hoogst wordt gewaardeerd, wat min- der vaak het oordeel ‘(zeer) goed’ dan de oudere respondenten. Wie daar- over en over de andere opvattingen van de bevraagde veteranen meer wil weten, kan via de website www.veteraneninstituut.nl het onderzoeksrapport rustig doorlezen. Het is de moeite zeker waard.


JUNI 2013 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64