This page contains a Flash digital edition of a book.
MENINGEN VAN VETERANEN GEPEILD


Tevredenheid over beleid overheerst


Door: Martin Elands en Jos Groen Foto: William Moore


In de recent verschenen Veteranennota 2013 constateert minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert dat het goed gaat met de maatschappelijke aandacht en waardering voor veteranen en dat er ‘het afgelopen decennium in Nederland een sterkere veteranencultuur is ont- staan’. In deze nota stelt zij ook vast dat veteranen overwegend positief oordelen over het veteranenbeleid en dat zij zich in toenemende mate gewaardeerd voe- len, hoewel er wat dat laatste betreft nog ‘ruimte voor verbetering’ is.


D 12


e minister van Defensie baseerde haar uitspraken mede op de uitkomsten van het vragenlijstonder-


zoek dat het Veteraneninstituut eind 2012 uitvoerde. Hierbij werd niet de gehele veteranenpopulatie benaderd. Het onderzoek richtte zich op vete- ranen met een veteranenpas – onge- veer tweederde van alle ‘veteranen uit dienst’ – omdat tot nu toe vooral deze groep ‘afnemer’ is van diensten en voorzieningen die voortvloeien uit het veteranenbeleid. Verder werd de oudste categorie veteranen (geboren vóór 1935) niet in de steekproef van 825 veteranen meegenomen. Vertegenwoordigers van de Tweede Wereldoorlog-, Indië- en Koreaveteranen hebben, al dan niet onder de vlag van het Veteranen Platform, het veteranenbeleid de afgelopen twintig jaar in belangrijke mate richting helpen geven. Het huidige veteranenbeleid is dus ook


JUNI 2013


hún erfenis. Dat maakt het des te interessanter te peilen hoe (iets) jon- gere generaties veteranen hierover oordelen. Die opvattingen kunnen op hun beurt weer worden gebruikt om richting te geven aan toekomstig veteranenbeleid. Dat deze veteranen graag hun mening geven, blijkt wel uit de relatief hoge respons van bijna 50 procent. Meer dan de helft van de respondenten is overigens vóór 1988 uitgezonden. Dat betekent dat UNIFIL- en Nieuw-Guineaveteranen in het onderzoek verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigd zijn.


Gevoel van waardering Uit eerder opinieonderzoek (zie ook


Checkpoint 3-2013) bleek al dat een ruime meerderheid van de Neder- landse bevolking (veel) waardering


heeft voor veteranen. Ook is er een breed maatschappelijk draagvlak voor het publiekelijk uitdragen van die waardering, onder meer via de organisatie van de Nederlandse Veteranendag. Zoals de minister in de Veteranennota 2013 aangaf, is de mate waarin veteranen zich gewaar- deerd voelen echter nog voor verbe- tering vatbaar. Dat valt af te lezen uit tabel 1. Hierin worden de uitkom- sten die betrekking hebben op de vier waarderingsvragen samengevat weergegeven.


Al met al voelt gemiddeld ruim 40 procent van de respondenten zich gewaardeerd en voelt 15 procent zich niet gewaardeerd. Een vergelijking met resultaten van een soortgelijk onderzoek uit 2010 maakt overigens duidelijk dat er al behoorlijke winst


Tabel 1: ‘Ik voel mij als veteraan gewaardeerd door …’ (zeer) mee eens 34% 51%


directe omgeving overheid/Defensie


berichtgeving media 43% samenleving


35%


neutraal 52% 37% 44% 48%


Tabel 2: Belang van en oordeel over (onderdelen) veteranenbeleid: belang (zeer)


oordeel positief


veteranenbeleid (algemeen) verstrekken nazorg


uitdragen/stimuleren waardering Nederlandse Veteranendag


lokale/regionale veteranendagen


belangrijk 94%


91% 92% 66% 57%


veteranendagen krijgsmachtdelen 66% herdenken omgekomen militairen 92% (dienstverlening) Veteraneninstituut 93% Checkpoint


- Veteranenwet 92%


73% 43% 65% 49% 42% 52% 72% 68% 90% -


(zeer) mee oneens 15% 13% 14% 17%


neutraal


geen mening 23%


51% 29% 50% 48% 44% 26% 31% 9% -


negatief


5% 7% 6% 2%


10% 5% 1% 2% 1% -


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64