This page contains a Flash digital edition of a book.
NEN 2767


zich steeds verder voort en diverse rap- portages van succesvolle projecten die- nen als voorbeeld voor andere regio’s waar partijen actief zijn in het zoeken naar klimaatadaptieve oplossingen bin- nen hun eigen gebiedsprogramma’s.”


Kerntaken provincies In het rapport van bureau NovioCon- sult


den die gevoelig zijn voor overstromin- gen. Het is echter nog vooral een zaak de urgentie ervan aan te geven, studie naar nut, noodzaak en mogelijkheden uit te voeren en dan eventueel te verta- len naar concrete acties en projecten.


(‘Provincies en klimaatadaptie: tussen kennis en gebiedsontwikke- ling) staat verder dat de provincies een zeer belangrijke rol zullen blijven spe- len bij klimaatadaptie omdat de kli- maatverandering direct van invloed is op de provinciale kerntaken. Dat geldt ook voor de sectoren infrastructuur en mobiliteit. Het betreft hier bijvoorbeeld handhaafbaarheid van infrastructuur bij weerextremen, aanwezigheid van eva- cuatieroutes en de rol die (nieuw aan te leggen) wegen zouden kunnen spe- len bij het compartimenteren van gebie-


Bezuinigingen Volgens NovioConsult zullen de provin- cies de komende jaren nog veel werk te doen hebben op het gebied van kli- maatadaptie. Geen gemakkelijke op- gave. Het Rijk lijkt zich steeds meer te gaan richten op de waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De bijdrage van het Rijk aan het klimaatakkoord is vol- gens NovioConsult ook nu al achterge- bleven bij de verwachtingen. Het Del- taprogramma biedt op de onderdelen waterveiligheid en zoetwatervoorziening weliswaar een strategisch kader, maar niet in de breedte van het klimaatdos- sier en de kerntaken van de provincies,


zoals die voor duurzame ruimtelijke ont- wikkelingen (EHS, Natura 2000, water- kwaliteit, biodiversiteit) en vitaal platte- land. Daarbij komen ook nog eens de voorgenomen bezuinigingen van het ka- binet op deze onderdelen.


EU-regelgeving Ook vanuit Europa (Witboek klimaat- adaptie 2009) wordt in toenemende mate verwacht dat bij het bestaande beleid ook in breder verband rekening gehouden wordt met toekomstige kli- maatveranderingen. Deze ontwikkelin- gen stellen de provincies voor nieuwe opgaven, die zij voor een deel geza- menlijk en voor een deel gebiedsgericht moeten oppakken. Volgens het rap- port is daarom een strategisch provin- ciaal gebiedsprogramma (ARK-G) nodig naast het Deltaprogramma om te voor- zien in de integrale klimaatadaptieopga- ve.


Nr.2 - 2011 OTAR OTAR Nr.2 - 2011 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52