This page contains a Flash digital edition of a book.
Implementatie


Bram Mommers, programmamanager BIM bij ontwerp- en ingenieursbureau Arcadis.


ren van de total cost of ownership van bouwwerken. “Door met dit integrale model simulaties te maken, is het mo- gelijk om in de ontwerpfase al concreet rekening te houden met de toekomsti- ge beheer- en onderhoudskosten van het bouwwerk. Daarbij kan BIM zorgen voor een gestructureerde overdracht van gegevens tussen de realisatiefase en de beheer en onderhoudsfase; dus naar een Beheer Management Sys- teem. Hiermee biedt BIM een geweldi- ge kans om de informatiehuishouding


‘HET IS EEN VALKUIL TE


DENKEN DAT BIM ALLEEN MAAR MOOIE PLAATJES OPLEVERT’


Bram Mommers Arcadis


in de beheer en onderhoudsfase vanaf de start op orde te krijgen.” Op de na- tionale conferentie ‘Beheer en onder- houdsdagen van infrastructuur en open- bare ruimte’, op 27 en 28 april 2011 in Rotterdam, houdt Mommers een lezing over dit onderwerp (zie kader op pagi- na18).


Samenwerking


“Het principe van BIM is even briljant als eenvoudig”, zo is op de website van het Nationaal BIM Platform te lezen. “Alle informatie over objecten, materialen en processen wordt digitaal, uitwisselbaar


en centraal bereikbaar via internet opge- slagen. Alle ondernemingen die bij een bouwproject zijn betrokken, gebruiken software die deze informatie kan verwer- ken.” Op een eenvoudige manier sneller, efficiënter, goedkoper en beter bouwen. En toch heeft het lange tijd geduurd voordat dit model voor uitwisseling van objectgerichte bouwinformatie echt door de bouwsector werd opgepakt.


‘Waarom worden de mogelijkheden van ICT zo weinig benut in de bouwwereld’, vroeg Adriaanse zich af. Een onderwerp waarop hij aan de Universiteit Twen- te promoveerde en waarnaar hij van- uit de Amerikaanse Stanford University ook onderzoek deed in de Amerikaan- se bouwsector. “Dat heeft te maken met samenwerking. Vaak wordt gedacht dat BIM bijdraagt aan een betere samen- werking, maar het is juist andersom: Goede samenwerking tussen bouw- partijen is de belangrijkste voorwaar- de voor succesvolle implementatie van BIM. Uit onderzoek in een bouwproject met BIM in de Verenigde Staten bleek dat de partners het Building Information Model wel gebruikten, maar vooral voor bedrijfsinterne doeleinden. Ook in Ne- derland zien we dat veel bedrijven en- thousiast zijn over BIM, maar uiteindelijk toch te passief blijven. Voor samenwer- king met externe partners moeten vaak eerst vertrouwen opgebouwd en cul- tuurverschillen overbrugd worden. Dat doe je stapje voor stapje.”


De Nederlandse bouwsector lijkt nu overtuigd van het nut en de noodzaak van BIM, maar een ongeremde toepas- sing ervan in bouwprojecten neemt nog niet zo’n vlucht. Ook binnen bedrijfsor- ganisaties heeft de implementatie van de methode tijd nodig. “Bij Ballast Ne- dam is een klein groepje belangstellen- den in 1990 begonnen met BIM”, ver- telt Adriaanse. “Het paste helemaal in de strategie van het bedrijf en is in- middels één van de speerpunten van de Raad van Bestuur. Sinds 2007 wer- ken we structureel aan de implementa- tie van BIM, in het programma ‘Van 2D naar 5D’. Hiervoor zijn een stuurgroep, een gebruikersgroep en werkgroepen per bedrijfsonderdeel ingesteld.”


Ballast Nedam past BIM inmiddels toe in haar projecten, zoals het infrastruc- tuurproject A2 Maastricht en de bouw van een energiecentrale in de Eemsha- ven. Van de partners wordt de bereid- heid verwacht om BIM-gerelateerd te werken. “Nogmaals, dat gaat stap voor stap”, benadrukt Adriaanse. “Project- managers bijvoorbeeld zijn nog steeds geneigd om risico’s te mijden. Daarom zetten we beheersbare stapjes en leg- gen we onze medewerkers en partners goed uit hoe we de risico’s beheersen of delen.”


Ook binnen Arcadis is BIM stapsgewijs geïmplementeerd. “Het gaat om een he- leboel aspecten van de bouw, waarop je niet zomaar in één keer een nieuwe methode kan loslaten”, legt Mommers uit. “Wij zijn begonnen met het ontwerp- proces zelf. Voor de oudere ontwerpers was de overgang van tekentafel naar CAD al een hele stap, maar die van CAD naar virtueel bouwen is nog groter. De vertaling van de informatievoorziening naar BIM voeren we gedoceerd in, per disciplines en onderwerp. Binnen de di- visie Gebouwen is objectgericht ont- werpen nu al de standaard en de divisie Mobiliteit pakt GWW-projecten op met ‘BIM tenzij’.”


Eerste stappen


“Maar we zijn er nog lang niet”, vervolgt Mommers. “De BIM-database waarvoor alle bedrijven gestandaardiseerde digi- tale informatie beschikbaar stellen, is er Nr.2 - 2011 OTAR


OTAR Nr.2 - 2011 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52