This page contains a Flash digital edition of a book.
BIM steeds populairder, maar nog geen standaard


Tekst: Constant Gras


In de Nederlandse industrie- en infrastructuurbouw staat ‘BIM-gerelateerd werken’ sinds een paar jaar volop in de belangstelling. Bij onder meer Ballast Nedam en Arcadis draaien ontwik- kelings- en implementatieprogramma’s en begin 2010 werd het Nationaal BIM Platform opge- richt. BIM is in, maar nog niet de standaard. De grote uitdaging in de ontwikkeling daarheen is niet de techniek, maar de samenwerking tussen de partijen en disciplines die deze beschikbaar moeten stellen.


B


ouwen kan veel efficiënter als alle projectpartijen over dezelf- de integrale bouwinformatie be-


schikken. Een Bouw Informatie Model (BIM) voorziet daarin door een koppe- ling te leggen tussen de virtuele bouw- elementen en de gegevens en infor- matie daarover vanuit de verschillende bouwfasen en -disciplines. Building In- formation Modelling is niet nieuw. Deze


term kwam zo’n twintig jaar geleden in zwang toen CAD-applicaties (Compu- ter Added Design) werden uitgebreid met de mogelijkheid om niet-grafische informatie aan de 3D-computertekenin- gen toe te voegen. “Om te beginnen de factor tijd of planning, zoals een wand waaraan je in de tekening kan aflezen wanneer deze geplaatst gaat worden en hoe lang dat duurt”, zegt Arjen Adriaan- se, BIM-programmamanager bij bouw- bedrijf Ballast Nedam. “Maar je kan nog een stapje verder gaan door ook de ma- teriaalsoort en kostprijs aan de wand op te hangen. Met één druk op de knop zie je dan niet alleen de afmetingen van een bouwobject, maar ook van welk mate- riaal dat gemaakt is, wanneer de bouw of plaatsing ervan gepland is en wat het kost.”


Arjen Adriaanse, BIM-programmamanager bij bouwbedrijf Ballast Nedam.


Objectgericht werken De voordelen van 4D- en 5D-modelle- ren, zoals 3D-computertekeningen met deze niet-grafische objectinformatie ook wel genoemd worden, zijn duidelijk. Met name grote en complexe bouwprojecten brengen vaak tientallen miljoenen euro’s aan faalkosten en extra werkzaamheden met zich mee doordat de overdracht van informatie in de bouwketen te wen- sen overlaat. Bijvoorbeeld een aanne- mer die op het geplande tijdstip de be-


treffende wand niet kan plaatsen omdat het werk van een collega-aannemer uit- loopt. “Een bouwcalculator kan met be- hulp van zo’n 5D-model veel sneller en nauwkeuriger uitrekenen hoeveel pro- ducten en materialen er nodig zijn”, vult Adriaanse aan. “En als je in het ontwerp de wanden aanpast, zie je direct hoe- veel materiaal je meer of minder nodig hebt.”


Door naast driedimensionale afme- tingen (3D), ook proces- (4D) en kos- tenformatie (5D) in het grafische ont- werpprogramma op te nemen, kunnen bouwprojecten sneller, efficiënter en goedkoper gerealiseerd worden. “En er komen steeds meer D’s bij, zoals 6D voor informatie over kwaliteit en sys- tems engineering en 7D voor risicoma- nagement”, aldus Adriaanse. 3D-ont- werpen wordt in de bouwwereld steeds breder toegepast, maar de proces- en kosteninformatie in bouwprojecten is vaak nog gefragmenteerd en incom- pleet; het wordt door verschillende par- tijen op verschillende momenten op een eigen manier en in een eigen vorm aan- geleverd. De ontwerpprogramma’s die de mogelijkheid bieden om gestandaar- diseerde proces- en kosteninformatie aan bouwobjecten te koppelen, wor- den aangeduid met BIM. Deze BIM- Nr.2 - 2011 OTAR


OTAR Nr.2 - 2011 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52