This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel


Inspectietool NEN 2767 Infra


2iNSPECT is een inspectietool om de NEN 2767-4 norm toepasbaar te maken in de praktijk. De applicatie is een webbased tool waarin de volledige methodiek is verwerkt van de NEN 2767 met altijd de meest actuele data. Hiervoor wordt een koppeling gelegd met de NEN 2767 database via een XML-file, waarin de volledige decompositie met bijbehorende gebreken en materialen zijn verwerkt. 2iNSPECT is in overeenstemming met de NEN 2767-4 geschikt als inspectietool voor de disciplines Electra, Werktuigbouwkunde, Civiel, Waterbouw, Cultuur Groen en wegen.


De NEN 2767-4 heeft als basis een decompositie met een hiërarchische struc- tuur die is opgebouwd uit drie niveaus, namelijk: ‘Beheerobjecten’,’Elementen’ en ‘Bouwdelen’. De toepasbaarheid van de NEN 2767-4 wordt binnen Nederland ge- dragen en in bepaalde gevallen bindend voorgeschreven door verschillende op- drachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, ministerie van Defensie, provincies, ha- venschappen en gemeentes. Naast opdrachtgevers passen ook marktpartijen de NEN 2767-4 toe voor het monitoren van de conditie tijdens het lopende contract. Binnen deze contracten kan de NEN 2767-4 en de inspectietool 2iNSPECT toege- past worden zoals in bovenstaande tijdsbalk is weergegeven. In de tijdsbalk zijn de verschillende faseringen weergegeven waarbij de trajecten aanbesteding, gunning en de huidige conditie zijn opgenomen. Tijdens de verschillende fasen is het van groot belang dat er een duidelijk beeld ontstaat van wat er verwacht wordt van de opdrachtnemer.


Meer informatie: www.2inspect.nl


Amertakbrug Made. NEN 2767-4 inspecties in Noord-Brabant


A-Quin is een inspectie- en adviesbureau dat vanaf het begin nauw betrokken is geweest bij het tot stand komen van de NEN 2767-4. Sinds de implementatie van de norm voert A-Quin NEN 2767 inspecties uit op de volgende disciplines: werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en civiel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inspectietool 2iNSPECT.


Begin januari is A-Quin begonnen in Noord-Brabant met een conditieme- ting op 107 objecten. Binnen deze conditiemeting zijn diverse objecten, variërend van verkeerscentrales tot sluizen, geïnspecteerd op werktuig- bouwkundig en elektrotechnisch vlak. De aandrijfwerken worden functioneel getest en door middel van zintuiglij- ke waarnemingen beoordeeld. Tevens


worden bij vier beweegbare bruggen de oplegdrukken gemeten en be- staande oliemetingen geanalyseerd en opgenomen in de rapportage. De elektrotechnische installatie wordt op dezelfde wijze geïnspecteerd. Aanvul- lend meet en analyseert A-Quin van vijf objecten, bij minimaal vijf en maxi- maal 20 kabels, isolatieweerstanden. Het eindresultaat is een rapportage


waarin per object inzichtelijk op ele- ment en bouwdeel niveau de pijnpun- ten van een beheerobject zijn vast- gelegd. Door periodieke herhaling kunnen problemen ondervangen wor- den en blijft de toekomstige functio- naliteit gewaarborgd.


Meer informatie: www.a-quin.nl


Nr.2 - 2011 OTAR OTAR Nr.2 - 2011 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52