This page contains a Flash digital edition of a book.
Bron: J. Rus.


Veel omwonenden hadden bezwaar tegen de bouw van de tunnel.


Bemaling’75 bracht veel schade Als alles zo doorgaat, zal die uitzonderlijk strakke plan- ning dus geen probleem vormen. Toch zijn er wel degelijk mensen die zich zorgen maken. Dat zijn vooral omwonen- den die de bouw van de tunnel in 1975 van dichtbij heb- ben meegemaakt. Het was de verlaging van het grondwa- ter wat toen voor problemen zorgde. Jaap Rus is 87 jaar en al een fl inke poos uit dienst, maar hij weet er nog alles van. Hij was in die tijd toegevoegd aan het hoofd van ar- rondissement Goes van RWS. “Wij waren verantwoorde- lijk voor de opdracht, voor de bouw van de tunnel”, vertelt Rus. “Ik was in dat kader lid van de commissie Wateront- trekking Vlaketunnel. We bestudeerden de gevolgen van de bemaling voor de omgeving. En het bleek dat het ge- bied zeer gevoelig was voor veranderingen in het grond- waterpeil. Als ik het me goed herinner moesten we tot op 14 meter onder N.A.P droge voeten hebben. Dat beteken- de dat we heel lang en zeer intensief moesten bemalen. En dat had weer tot gevolg dat de grondwaterstand in een groot gebied werd beïnvloed, een gebied dat juist erg ge- voelig bleek voor wateronttrekking. De grond heeft daar namelijk een eigenaardig profi el; er zijn kreekruggen (van zand, red.) en daar tussenin zit zachte substantie. Punt is dat juist die zachte bodem heel erg inklinkt bij bemaling, en de kreekruggen niet. Juist die ongelijke verzakking veroor- zaakt schade aan huizen en andere gebouwen.”


Overigens kwam de schade niet alleen voort uit verzakkin- gen. Ook tuinders hadden last van de bemaling, op ver- schillende manieren. Door de daling van het grondwa- ter verdroogden eerst veel fruitbomen. En de bomen die de lagere waterstand overleefden, kregen het daarna nog een keer zwaar te verduren toen het water na de bemaling weer omhoog kwam. Die bomen hadden namelijk lange- re wortels aangemaakt om toch bij het grondwater te kun- nen. Maar toen het water vervolgens weer steeg, kwam een groot deel van die wortels voortdurend onder water


Nr.2 - 2011 OTAR OTAR Nr.2 - 2011 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52