This page contains a Flash digital edition of a book.
Het plaatsten van de langste prefab betonliggers voor het viaduct over de Ringvaart (kunstwerk 511) was een bijzon- dere actie. Twee telescoopkranen dirigeerden de liggers met uiterste precisie naar hun plaats. Jan Jalving, projectmana- ger kunstwerken van de Combinatie Westpoort, vertelt dat zeker het plaatsen van de eerste ligger spannend was. “Aan beide kanten van de ligger staat een medewerker die alles nauwkeurig in de gaten houdt en die ook in contact staat met de kraanmachinist. Mocht er iets niet helemaal goed gaan, dan kan er snel worden ingegrepen. Pas als met de water- pas gecontroleerd is of alles op de millimeter op zijn plek is, koppelen we de telescoopkranen los. Het moet echt heel nauwkeurig.” In de overspanning bij de Ringvaart in de Haar- lemmermeer zijn 25 van deze zogenoemde SKK-liggers van 61,75 m met een hoogte van 1850 mm aangebracht.


Korte stremming Ringvaart


Jalving: “In de eerste ontwerpen was het de bedoeling om de overspanning over de Ringvaart ter plaatse te realiseren. Dat zou echter betekenen dat de Ringvaart heel lang gestremd zou zijn voor de scheepvaart. We zijn toen met het team bij elkaar gaan zitten en toen bleek dat met wat aanpassingen in het ontwerp het mogelijk was - voor het eerst in de Neder- landse geschiedenis - om prefab liggers van 62 meter te ge- bruiken. Nu hoeft de Ringvaart maar een week dicht.” De totale lengte van het te bouwen viaduct KW511 over de Ringvaart is breder dan de Ringvaart zelf, omdat aan weers- zijden ruimte nodig is voor ecologische zones. Jan Rienstra, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, vertelt:”Ter compen- satie van de reductie aan natuurwaarde die met de aanleg van de Westrandweg en de bouw van de Tweede Coentunnel gepaard gaat, zal een nieuw moerasgebied van twaalf hec- tare worden ingericht. Daarnaast komt er een bos van zeven hectare en nog andere faciliteiten voor een goed ecologisch systeem.”


872 liggers op transport Voor het 3,3 kilometer lange wegviaduct van de Westrandweg (kunstwerk 520) zijn in totaal 872 zogenoemde PIQ-liggers (lengte circa 45 meter, gewicht ongeveer 150 ton) nodig. Per nacht worden er twee betonliggers bij dit viaduct afgeleverd. Tel daarbij op de 25 liggers die in het viaduct bij de Ringvaart komen en je komt tot een behoorlijk aantal. En wie denkt dat liggers van 45 of 62 meter vooral qua productie een uitdaging zijn, heeft het mis. Het vervoer van deze lange lummels bleek het grootste obstakel. De weg van Koudekerk, waar produ- cent Spanbeton huist, naar de bouwlocaties bij Amsterdam is vol uitdagingen. Dat begint al bij het terrein van Spanbeton. De liggers worden vervoerd met vrachtwagens van een trans- portbedrijf dat gespecialiseerd is in zwaar transport. De lo- kale wegen zijn ongeschikt voor het zware transport. Daarom wordt elke doordeweekse nacht een drijvende brug over de Oude Rijn bij Spanbeton neergelegd. De vrachtauto’s rijden


FACTS WESTRANDWEG • Aanleg tien kilometer snelweg • 2 x 2 rijstroken en een vluchtstrook • Tien viaducten, in lengte variërend van 35 tot 300 meter


• Eén hooggelegen wegviaduct – 12 tot 20 meter boven maaiveld – met een lengte van 3,3 kilometer


• 4,5 kilometer geluidsschermen • Circa 2.200.000 m3 zand • 4.000 heipalen • 110.000 m3 beton • Bouwduur: 3,5 jaar • Contractwaarde: €170 miljoen civieltechnisch, €25 miljoen EM installaties


Nr.2 - 2011 OTAR OTAR Nr.2 - 2011 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52