This page contains a Flash digital edition of a book.
Bron: Heras.


De komende maanden zullen er in rap tempo meer projec- ten op dit niveau worden gecertifi ceerd. Hierdoor zijn reduc- ties tot 75 procent op het eigen risico van de bouwer mo- gelijk, evenals een korting op de CAR-premie. Schoemaker verwacht dat het aantal gecertifi ceerde bedrijven nog verder zal toenemen, gezien de aantoonbare resultaten die te boeken zijn met gecertifi ceerde bouwplaatsbeveiliging.


VEBON-directeur Schoemaker wil benadrukken dat beveili- ging niet alleen een kwestie is van technologie, maar dat ook organisatorische maatregelen van de aannemer zelf een be- langrijke rol spelen. “De opdrachtgever moet zijn zaakjes ook


‘HET PERCENTAGE AANGIFTES WAS


GEDAALD OMDAT AANNEMERS HET NUT ER NIET VAN INZAGEN’


Paul Schumacher Bouwend Nederland


op orde hebben. Je kunt over de techniek beschikken om indringers buiten te houden, maar als je de deur open laat staan, helpt dat allemaal helemaal niets. De mensen op de bouwplaats moeten zelf natuurlijk ook alert blijven.”


Wie overgaat tot een goede beveiliging, boekt volgens Schoe- maker over het algemeen snel resultaat. “Cameratoezicht werpt bijvoorbeeld meteen zijn vruchten af. De bouwplaats is ’s avonds en ’s nachts beschermd tegen inbraak en diefstal, maar ook overdag kun je soms interessante dingen zien. Denk


bijvoorbeeld aan een toeleverancier die een te korte bocht neemt, schade veroorzaakt en doorrijdt. Wanneer dat opge- nomen is, is de schade te verhalen.”


Inmiddels is de werkgroep klaar. Vorig jaar zomer is het con- venant ondertekend door de minister en de overige samen- werkende partijen, de handleiding is verspreid en de certifi ce- ring geregeld. Schumacher: “Voorlopig zijn we even klaar. De volgende stap is om over een jaar de handreiking te evalueren en te bekijken of hij wordt toegepast door bouwondernemers en wat het effect ervan is. Aan de hand van die uitkomst, be- palen we of er vervolgacties nodig zijn.”


Nr.2 - 2011 OTAR OTAR Nr.2 - 2011 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52