This page contains a Flash digital edition of a book.
AutoCAD Civil 3D 2012


Er is een nieuwe versie van AutoCAD Civil 3D. De nieuwe release, met de naam AutoCAD Ci- vil 3D 2012, heeft een aantal belangrijke ver- nieuwingen ten opzichte van de voorgaan- de versie. Bijvoorbeeld het slim om gaan met weergave-instellingen, waardoor snelheid en het geheugengebruik worden verbeterd. Of het eenvoudiger kunnen werken met afhanke- lijkheden binnen het ontwerp en de vernieuw- de modelpresentaties en methodieken voor de berekening van verkantingen binnen het weg- ontwerp.


I


n de nieuwe versie is er verbeterde integratie met de Vault als volwaar- dig document management systeem. Hierbij is het mogelijk om vanuit de Au- toCAD Civil 3D tekeningen, specifi eke layouts of zelfs objecten uit een teke- ning te beheren en toe te passen bin- nen projecten. Ook voor de medewer- kers die niet over een CAD-werkplek beschikken, is het mogelijk tekeningen vanuit de Vault te raadplegen en de sta- tus aan te passen via de diverse ma- nagement tools.


Wanneer op verschillende locaties wordt gewerkt, is het mogelijk de Vault te koppelen aan het gecentraliseerde online uitwisselingsplatform om samen aan projecten te werken. Dit versnelt de communicatie binnen het proces en zo kunnen informatieaanvragen, ingedien- de plannen en wijzigingsopdrachten proactief worden beheerd.


Analyse software Naast het 3D-modelleren van civiele projecten, is het toetsen van het mo- del met AutoCAD Civil 3D mogelijk op diverse onderdelen. Terreinmodellen kunnen worden geanalyseerd, leiding- netwerken getoetst op capaciteit en zo kunnen eventuele knelpunten worden opgelost. De standaard meegeleverde Storm and Sanitary Analysis tool maakt het mogelijk deze analyses uit te voe- ren. Nieuw bij deze koppeling is dat de objecten binnen de Civil-omgeving wor- den herkend in de analysetool waarmee de impact van omgevingsfactoren kan worden gesimuleerd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om het model te opti- maliseren.


Visualisatie software Naast het beheer van het tekenproces en het uitvoeren van analyses, is de communicatie van ideeën en ontwerpen


de laatste jaren steeds belangrijker ge- worden. De koppeling vanuit AutoCAD Civil 3D met het visualisatie pakket 3ds Max Design is nu een standaard functi- onaliteit. Met deze koppeling, Civil View, en de aanwezigheid van twee nieuwe render engines in 3ds Max Design is het eenvoudig om het ontwerp om te zetten naar een hoogwaardige kwaliteit visuali- satie. Hierbij kunnen stilstaande beelden en bewegende animaties worden gepre- senteerd.


Naast de integratie met eerder genoem- de tools blijft de ontwikkeling van be- staande technieken doorgaan en wor- den verbeteringen toegepast. Hierbij staan prestatie, het brede toepassings- gebied van de software en stabiliteit centraal.


Meer informatie: www.autodeskseminars.com/civil Nr.2 - 2011 OTAR


OTAR Nr.2 - 2011 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52