This page contains a Flash digital edition of a book.
Provincies zijn volop bezig met de gevolgen die klimaatverandering kan hebben. Zo zijn er de afgelopen jaren honderden miljoenen geïnvesteerd in maatregelen die hierop inspelen. Volgens Marten van der Gaag – programmaleider bij het IPO – kunnen we niet wachten met het nemen van maatregelen tot het moment dat problemen zich daadwerkelijk gaan voordoen.


Tekst: Olav Lammers


R


ijk, provincies, gemeenten en wa- terschappen hebben in 2007 een strategie Adaptie Ruimte en Kli- maat (ARK) opgesteld. Sinds die tijd zijn alle partijen bezig geweest om de afspraken uit te werken en te vertalen naar het ruimtelijke en economische be- leid van de provincies. Afgesproken is dat alle twaalf provincies uiterlijk in 2015 hun structuurvisies hierop hebben aan- gepast; dat ze daarmee ‘klimaatproof’ zijn voor de toekomst. “Met de decentralisatie van de Ruim- telijke Ordening naar de provincies ligt de verantwoordelijkheid voor de ruimte- lijke ordening voor een steeds belang- rijker deel bij de provincies. Daar komt tegelijkertijd het element bij om verder vooruit te denken over wat er op de lan- gere termijn als gevolg van klimaatver- andering op ons afkomt”, vertelt Marten van der Gaag, programmaleider Klimaat bij de koepel van de provincies, het In- terprovinciaal Overleg (IPO). ”De provin- cies richten zich vooral op de gevolgen van klimaatverandering met betrekking tot bijvoorbeeld de verdroging, verzilting in de landbouw als gevolg van opdrin- gend zout kwelwater, hittestress in ste- den, veranderende natuur en ook ande- re vormen van recreatie. In de afgelopen bestuursperiode zijn daartoe door de provincies al honderden miljoenen geïn- vesteerd in maatregelen waarmee op de klimaatverandering wordt ingespeeld.”


Lange tijdshorizon Van der Gaag zegt dat de provincies daarbij niet de discussie aangaan over mogelijke oorzaken van de klimaatver- andering, maar wel uitgaan van weten- schappelijke rapporten en klimaatsce- nario’s die in ieder geval aangeven dat er een tendens is naar steeds warmere zomers, steeds meer en heftiger regen- buien en ook steeds meer drogere pe- rioden.


“Een lastig gegeven met veel onzeker- heden en een lange tijdshorizon”, aldus Van der Gaag. “Maar nu al kan in ons land gesproken worden over een klimaat dat ‘slechts’ enkele tientallen jaren ge- leden zo’n beetje in Midden-Frankrijk heerste. En die verschuiving in noorde- lijke richting zal zich alleen maar blijven voortzetten.”


Adaptieve maatregelen Volgens de programmaleider kan daar bij de ruimtelijke inrichting van ons land niet vroeg genoeg op worden in- gespeeld. “We kunnen niet wachten tot het moment dat problemen zich daad- werkelijk gaan voordoen. Los van aller- lei onwenselijke situaties die dan zouden ontstaan en in het uiterste geval zelfs mogelijke ontwrichting van de ruimtelij- ke kwaliteit en structuur, gaat dat anders gigantisch veel geld kosten. Door nu al te beginnen met adaptieve maatregelen, maatregelen die inspelen op de onver-


mijdelijke verandering van het klimaat en de gevolgen, kunnen we meegroei- en met die veranderingen en voorbereid zijn op het moment dat de veranderin- gen zich daadwerkelijk manifesteren. Een heel simpel voorbeeld: plaats nu al een boompje op het schoolplein, zodat die groot genoeg is tegen de tijd dat we echt hete zomers hebben en de school- kinderen een schaduwplek nodig heb- ben waar zij verkoeling kunnen vinden.”


Klimaateffectatlas


‘NU AL KAN IN ONS LAND GESPROKEN WORDEN OVER EEN KLIMAAT DAT ‘SLECHTS’ ENKELE TIENTALLEN JAREN GELEDEN ZO’N BEETJE IN MIDDEN-FRANKRIJK HEERSTE’


Nog voor ondertekening van het kli- maatakkoord in 2007 met de ande- re overheden, hebben acht provincies een klimaateffectschetsboek voor hun grondgebied laten opstellen. Vervol- gens heeft een consortium van Alterra- WUR, KNMI en DHV de provincies on- dersteund bij het samenbrengen van wetenschap en beleid. Het resultaat is een verfijning van de informatie uit de schetsboeken dat in december 2009 heeft geleid tot een zogenaamd ‘Kli- maateffectatlas’, waarmee meer gede- tailleerde beleidsuitspraken over de ge- volgen van klimaatverandering kunnen worden gedaan over specifi eke gebie- den binnen de afzonderlijke provincies. De Klimaateffectatlas is een interactieve website: het Geoportaal Klimaateffec- ten. Op deze site kan allerlei kaartma- teriaal over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan worden ingezien en gebruikt. Ook zijn hier onderzoeksrap- porten te raadplegen. Het Geoportaal Klimaateffecten is sindsdien verder ont- wikkeld tot dé bron met wetenschappe- lijke, toepasbare achtergrondinforma- tie voor het meewegen van de gevolgen van klimaatverandering en beleid. Nr.2 - 2011 OTAR


OTAR Nr.2 - 2011 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52