This page contains a Flash digital edition of a book.
Bouwplaatsen beter beveiligd


Tekst: Astrid Melger


Diefstal en vandalisme op bouwplaatsen is aan de orde van de dag. De schade is aanzienlijk en loopt in de tientallen miljoenen. Bouwend Nederland publiceerde onlangs een handreiking, in samenwerking met partners, waarmee aannemers kunnen zien hoe zij de bouwplaats beter kunnen beveiligen. Onlangs heeft een aantal partijen besloten om ook tot certifi cering van de noodzakelijke beveiligingsactiviteiten over te gaan.


C


riminaliteit op de bouwplaats levert aanzienlijke schade op. Naar schatting gaat het om zo’n 120 miljoen euro per jaar (raming 2010) dat door


diefstal, vandalisme en gevolgschades verdwijnt. Bouwend Nederland, VEBON (de ondernemersvereniging voor de beveiligingsbranche), politie, justitie en verzekeraars hebben de handen ineen geslagen om dit een halt toe te roepen. Eind vorig jaar kwam Bouwend Nederland al met een handreiking voor haar leden en onlangs is daar certifi cering (onafhankelijke toetsing door KIWA) voor in het leven geroepen. Bouwers kunnen nu het kaf van koren makkelijker onderscheiden. De beveiligingsbedrijven met verstand van bouwplaatsbeveiliging zijn herkenbaar aan het kwaliteitslabel KIWA en zijn aangesloten bij VEBON.


Platform Criminaliteitsbestrijding Alhoewel het logisch lijkt dat de bouwbranche zelf stond te springen om actie, kwam het initiatief voor betere beveili- gingsmaatregelen uit een andere hoek. Paul Schumacher, plaatsvervangend directeur economische en verenigingsza- ken bij Bouwend Nederland legt uit dat het Nationaal Platform


‘CAMERATOEZICHT WERPT METEEN ZIJN VRUCHTEN AF’


Erwin Schoemaker VEBON


Criminaliteitsbestrijding, onder auspiciën van voormalig minis- ter van Justitie, Hirsch Ballin, de reden was voor deze actie. “De vraag kwam of het beveiligen van bouwlocaties niet als project kon worden meegenomen. Wij hebben dat toen opge- pakt.” Schumacher vertelt dat hij uiteraard wel met lidbedrij-


ven om de tafel is gaan zitten. “Het bleek dat criminaliteit op de bouwplaats zeker een issue was, maar er was sprake van een soort padstelling. De bouwers vonden dat de politie vrij- wel geen actie ondernam, lees de bouw geen prioriteit gaf. En omdat het aangifte doen ook nog wel veel tijd en papierwerk kost, namen veel aannemers vervolgens niet meer de moeite om de politie te bellen. Het percentage aangiftes was gewoon gedaald omdat de aannemers het nut er niet van inzagen. De politie daarentegen vond enerzijds dat er inderdaad belangrij- ker zaken waren, maar had daarnaast ook heel vaak te maken met loos alarm en dacht wel drie keer na voordat ze met prio 1 op een melding van een bouwplaats afgingen. Het was dus hoog tijd om daar wat aan te doen.”


Vervolgens is er een werkgroep in het leven geroepen met leden van Bouwend Nederland, vertegenwoordigers van de politie, de beveiligingsbranche en de bond van verzekeraars. Partijen die een directe link hebben met het onderwerp, aan- gevuld met iemand van het Nationaal Platform Criminaliteits- bestrijding. Die werkgroep heeft een convenant opgesteld en de handreiking Bouwplaatsbeveiliging ontwikkeld. De laat- ste is vervolgens naar alle leden van Bouwend Nederland ge- stuurd en staat op de site van Bouwend Nederland, waar hij meteen interactief kan worden ingevuld.


Erwin Schoemaker, directeur van VEBON, vindt het een goe- de zaak dat de beveiliging van bouwplaatsen nu serieus wordt opgepakt. “Naast het feit dat de schade die wordt ge- leden heel groot is, leiden diefstal, inbraak en vandalisme ook vaak tot vertraging in het bouwproces. Dat kan heel vervelen- de gevolgen (tijd en geld) hebben. Denk bijvoorbeeld aan een school of ziekenhuis die wordt gebouwd en door de vele klei- ne en grotere criminaliteit pas een half jaar later open kan.” Nr.2 - 2011 OTAR


OTAR Nr.2 - 2011 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52