This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel


Hillson eerste gecertifi ceer- de bouwplaats- beveiliger


Schouw van achter het bureau


Het Nieuwe Schouwen is een vaartuig dat is uitgerust met foto-, HD-video en laserapparatuur en in één gang de gehele vaarweg schouwt. De informatie die deze meetopstelling oplevert is geografisch vastgelegd en vlakdekkend. De data is naderhand vrij eenvoudig te analyseren met speciaal ontwikkelde software.


Hillson is de eerste door KIWA gecerti- fi ceerde bouwplaatsbeveiliger (niveau 1 t/m 4). Zoals beschreven staat in de door Bouwend Nederland en VEBON opgestelde handreiking ‘beveiligen van bouwlocaties’ kan er op vier niveaus worden beveiligd. Het voordeel hiervan voor aannemers en opdrachtgevers is, dat er een kwalitatief goede beveiliging wordt gerealiseerd, toegespitst op de risico’s en de complexiteit van het pro- ject. Tevens geven de grotere CAR-ver- zekeraars als Allianz, Nationale Neder- landen, Aon en Meeùs reducties op het eigen risico.


Intelligente camera’s Speerpunt van de handreiking ‘bevei- ligen van bouwlocaties’ van Bouwend Nederland is alarmverifi catie (eis van de politie per 1-1-2011) en actief en intel- ligente cameratoezicht. Hillson heeft de afgelopen vijf jaar veel bouwplaat- sen voorzien van intelligente camera’s. Volgens een woordvoerder van het be- drijf kwamen daardoor problemen door diefstal en vandalisme niet voor of ver- dwenen die na implementatie. “Dank- zij de camera’s kunnen alarmmeldingen direct worden geverifi eerd en mag de meldkamer politie-inzet vragen met de hoogste prioriteit. Hierdoor is de politie binnen 15 minuten ter plaatse.”


Meer informatie: www.koperboef.nl


26 Nr.2 - 2011 OTAR


Terwijl allerlei andere infrastructuur als snelwegen, straten, kabels en pijpleidingen is gedigitaliseerd, blijkt over vaarwegen nog weinig digitaal vastgelegd. Betere documentatie maakt het beheer eenvoudiger en doeltreffender. Daarbij is niet alleen beeldmateriaal van hoge kwaliteit van belang, maar ook een koppeling met meetgegevens uit bijvoorbeeld een laser scan of dieptegegevens. Het Nieuwe Schouwen integreert al deze systemen in een pakket. Ingenieursbureau Deep BV en nautisch specialist SwetsODV brengen Het Nieuwe Schouwen op de markt.


De vaartuigen van SwetsODV zijn uit- gerust met diverse foto- en videoca- mera’s die hoge resolutiebeelden vast-


leggen samen met de positie via GPS. Tegelijkertijd wordt een zeer nauwkeu- rige laserscan gemaakt. De beheer- der kan de data van achter zijn bureau analyseren en koppelen aan geogra- fi sche systemen zoals Google Earth en binnen een GIS-omgeving. Met de software kan eenvoudig door de beelden worden gebladerd en inge- zoomd. Ze kunnen worden gekoppeld aan andere geografi sche gegevens als terreininformatie, diepteprofi elen, leggerprofi elen of een topografi sche kaart. Deep BV en SwetsODV verzor- gen desgewenst aanpassingen van de software.


Meer informatie: www.deepbv.nl www.swetsodv.com


Veiligheidsnormen en technische standaarden tunnels eenduidiger


Grontmij en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben de wetgeving over tunnelveilig- heid geëvalueerd. Aanleiding tot het onderzoek was de vertraging bij tunnelpro- jecten door onduidelijkheid over de regelgeving. Doel van de evaluatie was om te onderzoeken in hoeverre deze onduidelijkheid het gevolg is van de wetgeving en hoe dit kan worden verbeterd.


Minister Schultz van Haegen (Infra- structuur & Milieu) neemt een groot deel van de aanbevelingen van het onderzoeksteam over. Mede op ba- sis van het rapport stelt de minister in een brief naar de Tweede Kamer een aantal aanpassingen in de wetgeving voor, waaronder: De regie voor rijkstunnels bij het mi- nisterie leggen; de verantwoordelijk-


heden voor de decentrale overheden terugbrengen; Een veiligheidsnorm in de wet opnemen; Standaarduitrus- tingen voor tunnels hanteren; De ad- viesfunctie en kennisfunctie van de Commissie Tunnelveiligheid (CTV) el- ders onderbrengen en de commissie opheffen.


Meer informatie: www.grontmij.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52