This page contains a Flash digital edition of a book.
lijsten met daaraan gekoppelde meeteenheden en gebre- kenparameters etcetera in een database opgenomen. Dit deel van de norm wordt vanwege regelmatige actualisering en beheersbaarheid van de gegevens niet in document- vorm geleverd. Een toelichting op NEN 2767-4-2 beschrijft de gegevensstructuur, juridische rechtsstatus, toegang, af- name- en gebruiksmogelijkheden van de database.


Op basis van NEN 2767-4-2 vindt een update plaats van NEN 2767-2. Deze update voorziet in een opdeling van de elemen- ten en bouwdelen voor infrastructurele werken met hieraan gekoppeld gebreken die uniform geïntegreerd worden met de bouw- en installatiedelen voor met name gebouwen. De hui- dige NEN 2767-2 wordt naar verwachting op termijn in de bo- vengenoemde database geïntegreerd. De aggregatie van con- ditiescores is momenteel nog in ontwikkeling en zal worden vastgelegd in NEN 2767-3.


Draagvlak


Binnen de Zeeuwse PIM pilot ‘Netwerkgericht On- derhoud Hansweert-Kram- mersluizen’, NHK, (zie Otar Special Zeeuwse Pilots, red.) heeft het allereerste concept van de Infra-norm zijn vuurdoop gehad. Als spin-off van deze ontwik- keling wordt bijvoorbeeld nu in het nieuwe ‘mo- del prestatiecontract’ van Rijkswaterstaat voor de droge en natte infrastruc-


tuur de Infra norm als nul-inspectie opgenomen. Alhoewel de norm nog in concept is, zijn de ervaringen positief. Zowel Rijkswaterstaat als opdrachtnemers zien in de norm een goe- de ontwikkeling. Het wachten is op een totale uitontwikkeling van de NEN 2767, zodat het gebruik ervan nog meer vruchten kan afwerpen en infrabreed kan worden toegepast.


De norm in de praktijk De conditiemeting kan vanaf elk willekeurig moment worden ingezet en kan periodiek worden herhaald, bijvoorbeeld om te toetsen of met het gevoerde onderhoudsbeleid de gestel- de doelstellingen worden bereikt. Alle relevante installaties en bouwdelen worden geïnspecteerd. Afhankelijk van de gecon- stateerde gebreken wordt vervolgens per installatie of bouw- deel een onderhoudsconditie berekend, uitgedrukt in een ge- tal oplopend van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht).


Uit- stekend 1 Goed Redelijk Matig Slecht 2 3 4 5


Zeer slecht


6


Hierbij geldt de verdere classifi catie zoals gegeven in de hier- naast staande tabel.


22 Nr.2 - 2011 OTAR


Bron: A-Quin.


Conditie Score


1 2 3 4


5 6


Omschrijving Uitstekende conditie Goede conditie Redelijke conditie Matige conditie Slechte conditie Zeer slechte conditie Toelichting


Incidenteel geringe gebreken


Incidenteel beginnende veroudering


Plaatselijke veroudering, functie niet in gevaar


Functievervulling incidenteel in gevaar


Veroudering is onomkeerbaar


Technisch rijp voor sloop


Een eventueel gebrek of tekortkoming wordt bepaald volgens omschrijvingen, waarvan de meest voorkomende zijn vastge- legd in de standaard gebrekenlijsten van de NEN 2767-4. Deze methodiek zorgt voor een objectieve, reproduceerbare en herleidbare inspectiebeoordeling en vormt een solide ba- sis voor het opzetten van een meerjarenonderhoudsplanning.


De opzet van de rapportage van het onderhoudssysteem is daarbij onafhankelijk van de gevolgde methodiek, zodat deze door de opdrachtgever kan worden bepaald. Hiermee wordt het mogelijk dit nauw aan te laten sluiten op systemen die het dagelijks beheer van de infrastructuur verzorgen.


Voordelen


De belangrijkste voordelen bij conditiemeting volgens de norm NEN 2767-4 en verwerking van de resultaten in het on- derhoudsbeleid zijn: • De NEN 2767 heeft een standaard decompositie geleverd welke breed kan worden toegepast als drager voor informa- tieoverdracht;


• De NEN 2767 heeft een standaard methodiek van conditie- meten uitgewerkt, waarmee op objectieve wijze een eendui- dige kwalifi catie van de technische staat van alle infrastruc- tuur-bouwdelen kan worden vastgelegd;


• handhaving van de kwaliteit van de infrastructuur; • vergelijking van kwaliteit tussen bouwdelen; • inzicht in onderhoudskosten en operationele risico’s; • tijdige en effectieve toewijzing van fi nanciële middelen.


Het voordeel van de integratie van de NEN 2767-4 binnen de onderhoudsprocessen, is dat het proces NEN 2767 zowel aan


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52