This page contains a Flash digital edition of a book.
programma’s verschillen wezenlijk van CAD-programma’s omdat het tekenen daarmee niet langer op grafische ele- menten gebaseerd is, maar op objecten; elementen met een vaste vorm. Object- gericht ontwerpen is een voorwaarde om een digitaal ontwerp intelligent te kunnen maken.


Integraal ontwerpen


“Maar BIM is meer dan een ontwerppro- gramma met extra mogelijkheden”, stelt


‘WE ZIEN DAT VEEL BEDRIJVEN ENTHOUSIAST ZIJN OVER BIM, MAAR UITEINDELIJK TOCH TE PASSIEF BLIJVEN.


Arjen Adriaanse Ballast Nedam


Adriaanse vast. “Het is geen program- ma of systeem, maar een concept voor het adequaat uitwisselen van bouw- informatie. Een methode voor het cen- traal beheren en delen van informatie, als basis voor objectgericht werken met behulp van ICT-ondersteuning. De lijnen van de 3D-tekening zijn objecten ge- worden; in een BIM-ontwerp wordt een wand niet getekend, maar geplaatst. Vergelijk het maar met ontwerpen met behulp van legoblokjes.”


Het modelleren op basis van bouwinfor- matie gaat concreet over een database van objecten of elementen die voor het bouwwerk gebruikt kunnen worden, voorzien van alle informatie daarover. Een database die tot stand komt door- dat alle projectpartijen vanuit hun spe- cifieke rol en discipline hun eigen ob- jectgerichte bouwinformatie digitaal beschikbaar stellen in een standaard BIM-format. Objectgerichte informatie van architect, constructeur, installateur en aannemer, waarmee in verschillen- de modelleerprogramma’s gewerkt kan worden. “Op basis van die database met objectgerichte informatie kan je in- tegraal ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden”, stelt Adriaanse vast. “Alle informatie om optimaal te kunnen plannen en bouwen zit erin, zodat je in één ontwerp kan zien of op alle aspec- ten en functies van het bouwwerk aan alle eisen voldaan wordt. Alle bouwpar- tijen kunnen daartoe in een vroeg stadi- um virtuele checks uitvoeren.”


Levenscyclus


“Met behulp van software kan je een vir- tuele omgeving creëren, een prototype van het uiteindelijke bouwwerk en een simulatie van het bouwproces waarin je direct ziet hoe het wordt, waar eventu- ele problemen zitten en wat het effect is van de eisen die aan het bouwwerk en


het bouwproces gesteld worden. Daar heb je dan wel betrouwbare gegevens voor nodig”, zegt Bram Mommers, pro- grammamanager BIM bij ontwerp- en ingenieursbureau Arcadis. “Het is ech- ter een valkuil om te denken dat BIM al- leen maar mooie plaatjes oplevert. De gedachte achter BIM is ketenintegra- tie, om alle partijen in de bouwketen zo vroeg mogelijk een integraal beeld te geven van het resultaat waaraan zij werken. Een beeld dat niet alleen inzicht geeft in het bouwproces tijdens de ont- werp- en realisatiefase, maar ook in het beheer en onderhoud van het bouw- werk in de gebruiksfase.”


BIM is daarmee dus een model voor in- tegraal ontwerpen op basis van object- gerichte informatie met betrekking tot de gehele levensduur van het bouw- werk. “De grote kracht ervan is name- lijk dat dezelfde informatie in alle le- venscyclusfasen van het bouwwerk meegaat en bij aanpassingen geactua- liseerd wordt. Net als onder meer in de ruimtevaart en scheepvaart het geval is, moeten we ook in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) leren in een objectgerichte omgeving te ontwerpen.”


Mommers stelt vast dat levenscyclus- denken een belangrijk aspect is van BIM, met het oog op het optimalise-


IN SCHEMA


Deze fi guur geeft de essentie van BIM in één prent weer. De (ruimtelijke) gegevens van de verschillende partijen worden in één virtueel model ontsloten om (ruimtelijke) confl icten in een vroeg stadium te signaleren. Doordat fouten in een vroeger stadium worden gesignaleerd, zal het de kosten om de fouten te herstellen doen verminderen (beperking van de faalkosten zoals weergegeven in de grafi ek). Dit leidt tot een afgerond bouwwerk, zonder herstel en met een tevreden opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze wisselen bij de overdracht een koffer uit met daarin het BIM-model dat vervolgens de basis is voor het beheer en onderhoud door de opdrachtgever. (Bron: ARCADIS Nederland BV)


16 Nr.2 - 2011 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52