This page contains a Flash digital edition of a book.
Vier niveaus Met de handreiking kunnen bouwers aan de hand van een vragenlijst bepalen hoe zij de bouwplaats het beste kunnen beveiligen. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of de bouwplaats makkelijk te bereiken is en of er waardevol gereedschap aan- wezig is. Aan iedere vraag hangt een score. Het totaal hiervan bepaalt het niveau van preventieve maatregelen dat nodig is. Dat varieert van vrij standaard beveiligingseisen op niveau 1 – alhoewel daar ook al met elektronische detectie wordt ge- werkt – tot het invoeren een poortjessysteem voor perma- nente toegangscontrole op niveau 4. Schoemaker: “Het heeft alles te maken met het soort project en de fase waarin het verkeert. De aanvang van de bouw van een viaduct is vaak nauwelijks risicovol, maar een woningbouwproject vlak voor de oplevering heeft veel meer last van criminaliteit en vraagt niveau 3 of 4.”


Beveiligingsinstallateurs die zijn aangesloten bij VEBON en die met de handreiking werken, worden onderworpen aan au- dits van de welbekende certifi catie-instelling KIWA, zodat ze- ker is dat de beveiligingssystemen worden geleverd conform de geldende eisen. Naast de beveiligingsinstallateur zelf, zal KIWA ook een aantal projecten van de betreffende installa- teur aan audits onderwerpen op basis waarvan een erkenning kan worden verstrekt of … ingetrokken. Volgens Schoemaker is het behalen van de certifi cering zeker geen ‘eitje’. “Het is moeilijk. KIWA heeft de certifi ceringsregels geschreven, ge- baseerd op de wensen van Bouwend Nederland en de ande- re partijen en het is een fl inke inspanning om daar aan te vol- doen en dit te continueren!.” Paul Schumacher van Bouwend Nederland noemt certifi cering noodzakelijk. “In het pakket zit- ten maatregelen - zeker bij hogere risico’s - die speciale ken-


nis vereisen. Denk bijvoorbeeld aan toegangscontrole en ca- meratoezicht. Dat mag in mijn visie alleen uitgevoerd worden door gecertifi ceerde bedrijven.”


Twee maal niveau 4


Inmiddels zijn er twee bouwplaatsen en zeven beveiligings- installateurs met succes door KIWA aan een audit onderwor- pen. Deze bouwplaatsen zijn op het hoogste niveau, niveau 4, beveiligd.


Volgens de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) was in 2006 28 procent van de bouwbedrijven het slachtoffer van criminaliteit. Daarbij gaat het in hoofdzaak om de volgende delicten:


Delict


Inbraak Diefstal


Vernieling Geweld


MCB 2006 MCB 2008 18.000 delicten 19.000 delicten 24.000 delicten 23.000 delicten 19.000 delicten 23.000 delicten


2% van de bedrijven is slachtoffer


1,8% van de bedrijven is slachtoffer


De schade ten gevolge van deze criminaliteit wordt voor de gehele sector geschat op 114 miljoen (2006), respectievelijk 118 miljoen (2008). Bij het bepalen daarvan is rekening gehouden met zowel de directe (vervanging, reparatie en dergelijke) als de indirecte schade (projectstagnatie). (bron: Convenant Criminaliteit Bouwlocaties)


Paul Schumacher, Bouwend Nederland. 36 Nr.2 - 2011 OTAR


Erwin Schoemaker, VEBON.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52