This page contains a Flash digital edition of a book.
Tunneltechnische installaties voor Dampoort Aquaduct N57


Begin februari zijn de tunneltechnische installaties van het nieuwbouwproject Dampoort Aqua- duct N57 in Middelburg opgeleverd. Het nieuwe aquaduct is wettelijk gezien geen tunnel. Rijks- waterstaat heeft echter het complete technische eisenpakket van een volwaardige tunnel van toepassing verklaard voor de nieuwe verkeersinstallaties. Dit vanwege de uniformering en de nieuw te hanteren Tunnelwet.


D


e installaties worden op afstand bediend vanuit Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Geldrop, ter- wijl de lokale bewaking van de nieuw aangelegde terreinen en dienstgebouw plaatsvindt vanuit het ir. Topshuis op de Oosterscheldekering.


Rijkswaterstaat heeft er de laatste jaren voor gekozen om ‘op afstand te toet- sen’, conform de nieuwste contracten. Maar na vertaling van de functionele ei- sen door de engineers van Bakker Slie- drecht Electro Industrie B.V. – die de uit- voering van de technische installaties heeft gedaan – naar een uitvoerings- ontwerp per deelinstallatie, ontstond er


bij de Bakker-technici een onbehaaglijk gevoel. Is dit wel wat Rijkswaterstaat en stakeholders wensen?


Technische presentatie


Om misstanden te voorkomen heeft Bakker Sliedrecht samen met Rijkswa- terstaat besloten om zeven maanden voor de geplande oplevering een techni- sche presentatie te geven in de college- zaal van het ir. Topshuis. Hierbij waren zowel Rijkswaterstaat als toekomstige wegbeheerders en hulpdiensten aanwe- zig. Vooral de lokale hulpdiensten van Middelburg wezen op de nieuwe regel- geving, die niet was doorgevoerd in het contract zoals afgesloten met de bouw-


combinatie in 2007. Dit heeft geresul- teerd in aanpassing van de ontwerpen.


Tests verkeersinstallaties In de wintermaanden is doorgewerkt aan de elektrische- en mechanische in- stallaties. Hierdoor waren de technische installaties klaar en in bedrijf voordat de civiele afbouw was afgerond. Dit gaf Rijkswaterstaat en Bakker Sliedrecht de kans om de meest cruciale verkeersin- stallaties gezamenlijk te testen. Zo’n 30 voertuigen met vrijwilligers van RWS, brandweer Middelburg en Bakker Slie- drecht hebben alle geprogrammeer- de verkeersscenario's kunnen testen. Files en vertragingen zijn nagebootst, waarmee tevens het snelheidsonder- schreidingssysteem kon worden getest. Vervolgens is oefening van calamiteiten- scenario's aan bod gekomen. Dit alles met bediening en bewaking vanuit de Verkeerscentrale Geldrop.


Vangnet Vrijdag 4 februari was de openstelling van het eerste gedeelte van de nieuwe N57. Rijkswaterstaat had net als bij ver- gelijkbare projecten met tunneltechni- sche installaties gezorgd voor tijdelijk lokaal beheer op het aquaduct. Daar- naast had Rijkswaterstaat voorzien in een ‘technisch vangnet’ voor de bestu- ringsinstallaties in de verkeerscentrale Geldrop. Hiermee anticipeerde RWS op storing waardoor de ‘tunnel’ zou moe- ten worden afgesloten. Na enkele dagen bleken alle nieuwe tunnelsystemen ech- ter probleemloos te functioneren, waar- door het ‘vangnet’ niet nodig bleek.


28 Nr.2 - 2011 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52