search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag Bijdrages: Sophie Baak, Hein Scheffer, Guus Thijssen en Marjolein van der Werf


Een goede afsluiting en een goed begin


Tijdens zijn drukbezochte, traditionele eindejaarsbijeenkomst op 15 december heeft het Veteranen Platform het jaar afgesloten samen met de vertegenwoor- digers van de aangesloten organisaties en een groot aantal genodigden met wie het VP nauw samenwerkt en die veel voor de veteranengemeenschap beteke- nen. In mijn terugblik op 2017 ben ik begonnen met het memoreren van onze erevoorzitter Ted Meines, die op 24 december 2016 overleed en van wie de veteranengemeenschap afscheid heeft genomen op 3 januari 2017. We missen hem. Aan de hand van de speerpunten uit ons beleidsplan De Trotse Veteraan ben ik kort ingegaan op wat wij het afgelo- pen jaar hebben bereikt op de gebieden belangenbehartiging, versterking van de veteranengemeenschap, coördinatie van de nuldelijnsondersteuning en ver- groting van de bestuurskracht. In mijn vooruitblik ben ik ingegaan op resul- taten die het VP volgend jaar denkt te bereiken op onder meer het gebied van veteranendagen en inzet van veteranen voor de samenleving. Mijn toespraak is te vinden op de website www.veteranenplatform.nl. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Hans van Griens-


ven begon zijn toespraak met wat het met hem deed om na ontvangst van het Draaginsigne Veteranen op het Binnenhof mee te lopen in het defilé op de Nederlandse Veteranendag. Na aanvankelijke scepsis over het als actief dienende generaal meelopen, kreeg hij kippenvel van de erkenning en waar- dering die hij voelde van het juichende publiek. Hij riep dan ook alle veteranen op om mee te lopen in het defilé. In zijn toespraak ging hij in op het betrek- ken van de actief dienende veteranen en veteranen van jonge leeftijd bij de veteranengemeenschap. Het veteranen- gevoel kun je niet afdwingen, maar je kunt er wel voor zorgen dat ze de weg weten te vinden wanneer ze eraan toe zijn. De projectleider van het onderzoek Dekolonisatie, geweld en oorlog, Indo- nesië 1945-1950, dr. Mariëtte Wolf, ver- volgde met een uitleg over waarom het onderzoek in haar ogen noodzakelijk is en de zorgvuldige wijze waarop het wordt uitgevoerd. Informatie over het onderzoek is te vinden op de website www.ind45-50.org. Uit handen van Sonja Meines, de dochter van Ted Meines, kreeg Klaas Orsel de Ted Meines Prijs vanwege zijn enorme verdiensten voor de veteranen- gemeenschap. Deze prijs wordt eenmaal


WERK OOK MEE AAN DE KWALITEIT VAN HET LZV De invloedrijke veteraan!


Hallo lezer, leuk dat je even de tijd neemt om dit bericht te lezen. Mijn naam is Guus Thijssen, veteraan en ervaringsdeskundige met PTSS. Het Landelijk Zorg- systeem voor Veteranen (LZV) heeft mij geholpen om alles weer op de rit te krij- gen. Dat doen ze goed, is mijn ervaring. Maar het kan altijd weer beter en daarvoor hebben we jou nodig, wanneer je net als ik cliënt bent (geweest) binnen het LZV. Want het draait natuurlijk om wat wij als cliënten vinden van wat het LZV ons biedt. Daarom krijg je begin volgend jaar een brief thuis met de vraag of het LZV jouw adres mag doorsturen naar het bureau dat het onderzoek naar de kwaliteit van het LZV uitvoert. Na jouw toestemming krijg je vervolgens een vragenlijst thuis. Als we die allemaal invullen, hebben we veel invloed en daar is ook het LZV natuurlijk op uit. Doen! (GT)


Website: www.lzv-groep.nl, info Veteranenloket op pag. 48. januari-februari 2018 47


per twee jaar uitgereikt. Een mooie en emotionele gebeurtenis. De bijeenkomst werd afgesloten met een presentatie van militair-historicus drs. Jeoffrey van Woensel over het boek Operatie Keystone dat hij samen met Rende van de Kamp schreef. Het boek vertelt de unieke geschiedenis van het detachement Nederlanders bij de befaamde Special Air Service (SAS). Onder hen was Arie Noot. Het eerste exemplaar van het boek werd door zijn twee dochters en zijn zoon uitge- reikt aan generaal Van Griensven. Het tweede exemplaar van het boek werd uitgereikt aan Ridder MWO Marco Kroon. Het laatste woord was voor Armanda Bos, de oudste dochter van Arie Noot. Zij gaf treffend inzicht in de persoon Arie Noot en de impact die zijn ervaringen op het gezin hebben gehad. Met z’n allen hebben we in 2017 weer veel bereikt voor de veteranengemeen- schap. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met uw hulp ook dit jaar weer de nodige stappen zetten op het gebied van erkenning, waardering en zorg.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65