search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
er nu pas rijp voor’


Mariëtte Wolf, programmaleider van het onderzoek naar Nederlands geweld tijdens de dekolonisatie in Indonesië (1945-1950).


Co-auteur en militair historicus bij het


Veteraneninstituut Jeoffrey van Woensel tijdens de presentatie van zijn boek Operatie Keystone.


Met name Indiëveteranen vroegen zich af waarom het geweld ‘van de andere kant’ geen onderwerp van onderzoek is. Uit de uitvoerige samenvatting die Wolf gaf, bleek echter dat het een bijzonder veelom- vattend onderzoek betreft. Er wor- den maar liefst dertig medewerkers ingezet op in totaal negen deelpro- jecten. Een daarvan is de zogeheten Bersiapperiode, maar er wordt ook uitvoerig onderzoek gedaan naar de politiek-bestuurlijke en internatio- nale context en er is een deelproject ‘getuigen en tijdgenoten’. Voor dat laatste zal ook geput worden uit de interviewcollectie van het Vetera- neninstituut waarin veel Indiëvete- ranen hun verhaal verteld hebben. De vraag naar het waarom van het onderzoek noemde Wolf gerecht- vaardigd. “Er is sprake van een inhaalslag, met het afgelopen jaar als voorlopig hoogtepunt. Het thema is niet meer weg te denken uit het maatschappelijke debat en vormt voor steeds meer schrijvers een inspiratiebron.” Zij wees op titels als De tolk van Java en Tabé Java, Tabé Indië, maar volgens Wolf blijkt de hernieuwde belangstelling ook uit documentaires en exposities


over de dekolonisatiestrijd. “Ken- nelijk is nu pas de tijd rijp om te zoeken naar antwoorden op vragen over de kolonisatie”, aldus Wolf. Dat heeft volgens haar ook te maken met recente studies zoals Soldaat in Indië van Gert Oostindie en natuur- lijk Remy Limpachs omvangrijke proefschrift De brandende kam- pongs van Generaal Spoor. “Daarbij zijn veel nieuwe feiten naar boven gekomen, die weer nieuwe vragen oproepen. In dit onderzoek raadple- gen we ook buitenlandse archieven, onder meer in Indonesië. Bovendien is dit onderzoek nodig omdat het zich allerminst beperkt tot de aard en omvang van de gewelddadighe- den, maar deze steeds nadrukkelijk zal plaatsen binnen de bredere con- text.”


Boek Operatie Keystone De eindejaarsbijeenkomst werd


afgesloten met de uitreiking van de tweejaarlijkse Ted Meines Prijs (zie Check Up, pagina 7) en de presentatie van het boek Operatie Keystone. Nederlanders bij de Spe- cial Air Service (SAS), december 1944 - mei 1945. Co-auteur Jeoffrey van Woensel, als militair-historicus


verbonden aan het Veteraneninsti- tuut, vertelde over vijftien dappere jongemannen uit Nederland die, veelal gerekruteerd uit het verzet, begin 1945 met succes de loodzware opleiding van de Britse SAS afge- rond hebben. Vervolgens werden ze ingezet bij operatie Keystone op de Veluwe en operatie Archway in Noord-Duitsland. Van Woen- sel benadrukte dat het een unieke geschiedenis is, die nog niet eerder beschreven is. Vervolgens reikten Arie jr., Helène en Armanda, kinderen van de in september dit jaar overleden Neder- landse SAS’er Arie Noot (zie Check- point 9-2016), de eerste exemplaren van het boek uit aan Ridder Mili- taire Willems-Orde Marco Kroon en IGK luitenant-generaal Hans van Griensven. Dochter Armanda bena- drukte in haar toespraak hoe belangrijk het is dat dit soort verha- len van veteranen vastgelegd wor- den. “Ik ben u allen hier in de zaal ook dankbaar voor uw inzet voor de Nederlandse veteranen en voor wat er allemaal tot stand gebracht is, zoals we hier in Doorn ook mooi kunnen zien.”


januari-februari 2018 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65