search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PRESENTATIE GROOT ‘INDIËONDERZOEK’ OP EINDEJAARSBIJEENKOMST VETERANEN PLATFORM ‘Kennelijk is de tijd


Een team van dertig medewerkers, een klankbordgroep met veteranenorganisa- ties, negen deelprojecten en een budget van maar liefst 4,1 miljoen euro. Kosten noch moeite worden gespaard voor het grote onderzoek naar het Nederlands geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië. Dat bleek uit een presentatie van programmaleider dr. Mariëtte Wolf tij- dens de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform. “Er is sprake van een inhaalslag.”


Door: Fred Lardenoye Foto’s: Karin Stroo


I 26


n zijn openingstoespraak van de eindejaarsbijeenkomst in Doorn stond voorzitter Hein Scheffer stil bij de activitei-


ten van het Veteranen Platform (VP) van het afgelopen jaar. Zo is er voortgang geboekt bij het meer regionaliseren van de nuldelijnson- dersteuning voor veteranen en is de bestuurstructuur van het VP trans- paranter geworden, mede dankzij de ingestelde Raad van Advies. Daarin hebben oud-Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Peter van Uhm, burgemeester van Lelystad Ina Adema en oud-Tweede Kamerleden Angelien Eijsink (PvdA) en Fred Teeven (VVD) zit- ting genomen. Scheffer memoreerde ook dat het VP betrokken is geweest bij de uitwerking van het onderzoek naar geweld in Indonesië en samen met onder meer het Veteraneninsti- tuut en de Stichting Nationaal Indië- monument deel uitmaakt van de klankbordgroep.


januari-februari 2018


Net als in 2017 zal het VP volgens Scheffer ook in het nieuwe jaar pro- beren nog beter vindbaar te zijn voor de jonge veteranen. Hij constateerde dat oude veteranen langzaamaan het stokje overdragen en wees onder meer op de opheffing van de Vereni- ging Indië Militairen (VIM), een van de oudste veteranenverenigingen. Scheffer: “In dat kader blijft het van belang om het veteranengevoel ook bij actief dienenden te stimuleren.”


Veteranengevoel Dat laatste was ook het belangrijkste


onderwerp waar de Inspecteur- Generaal der Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Hans van Griens- ven, dieper op inging. Met veel humor vertelde hij over zijn eigen ervaringen als actief dienende met een veteranenstatus, maar conclu- deerde uiteindelijk dat het “best iets is waar je trots op mag zijn.” Vervolgens relativeerde de IGK het ontbreken van een veteranengevoel bij de jongere generaties. “Vergeet niet dat ook bij de oudere generatie veteranen dat gevoel pas op latere leeftijd kwam. Het verschil is dat de huidige actief dienenden, omdat


het alleen nog maar beroepsmili- tairen betreft, kameraadschap en terugkijken op een missie eigenlijk al dagelijks beleven.” Of ze nu al te binden zijn aan een veteranenorga- nisatie, betwijfelde Van Griensven dan ook. “Dat veteranengevoel moet nog groeien, misschien moeten we gewoon geduld hebben.” Tegelijkertijd moet er volgens de IGK wel rekening gehouden wor- den met de jonge generaties in het programma dat bijvoorbeeld op veteranendagen wordt aangeboden. “Jonge veteranen moeten ook gefa- ciliteerd worden, ze moeten in elk geval vrijaf krijgen zodat ze in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan veteranendagen. Het is ook goed leiderschap als je je mensen kunt duidelijk maken waarom de vetera- nenstatus zo bijzonder is.”


Indiëonderzoek Dr. Mariëtte Wolf, programmaleider


van het Indiëonderzoek, zoals het in de volksmond heet, hield een presentatie waarin zij ook inging op de kritiek op het onderzoek. Het 4,1 miljoen euro kostende onderzoek heet officieel Dekolonisatie, geweld en oorlog. Indonesië 1945-1950.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65