search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Sophie Baak, Kiki Janssen, Gerrie Koops, Jos Morren, Hein Scheffer en Jan Tom Schneider


Waarheidsvinding


In de maanden augustus en september hebben op diverse plaatsen herdenkin- gen plaatsgevonden. De capitulatie van Japan ter nagedachtenis aan alle Neder- landse burgers en militairen die in de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer zijn geworden van de Japanse bezet- ting (1941-1945) van het voormalige Nederlands-Indië. En de meer dan 6200 Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in de toenmalige overzeese rijksdelen Nederlands Oost-Indië en Nieuw-Guinea hun leven hebben gege- ven en van wie de namen zijn gegra- veerd in de zuilen van het Nationaal Indiëmonument in Roermond. Zowel voor de lokale bevolking als de Neder- landse militairen een verschrikkelijke periode. In augustus en september zijn ook de resultaten naar buiten gekomen


van twee onderzoeken in ambtelijke archieven en niet-ambtelijke bronnen in Nederland, waaruit wordt afgeleid dat er tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië herhalend disproportioneel geweld heeft plaatsgevonden door een kleine groep Nederlandse militairen als onderdeel van het operationele optre- den. Soms aangemoedigd, maar in ieder geval openlijk of oogluikend toegestaan door hogerhand. Ook wordt daarin gewezen op toen falend militair en poli- tiek leiderschap. Het publiceren van de uitkomsten van deze onderzoeken leidt tot de nodige discussies over het optreden van de (individuele) Nederlandse militairen. Ongetwijfeld zal de aandacht voor deze onderzoeken het nodige losmaken bij de Indiëveteranen en hun partners en nabestaanden. Ik wens hen daarbij


sterkte. Het Veteranen Platform is een groot voorstander van waarheidsvin- ding over het handelen van alle strij- dende partijen. Los van de verantwoor- delijkheid van iedere individuele mili- tair en veteraan voor zijn eigen optre- den, hoop ik dat deze discussie wordt gevoerd in het licht van de politieke en sociaal maatschappelijke context van nu zeventig jaar geleden en zich richt op de toen politieke, juridische en militaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Programma’s voor veteranen bij de Basis in Doorn


Stichting de Basis biedt veteranen, partners en hun kinderen programma’s aan voor slechts een klein bedrag. In de mooie, bosrijke omgeving in Doorn staan ontmoeten en het delen van ervaringen aan de hand van specifieke thema’s centraal. Denk aan terugkijken op een uitzending, omgaan met beperkingen en de invloed van een uitzendervaring op het gezin. De programma's vinden vooral in het weekend plaats en hebben een ontspannen karakter. Voor meer informatie, ga naar: https://www. veteraneninstituut.nl/ontmoeten/ programmaveteranen. (KJ)


Foto: de Basis oktober 2016 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65