search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kun- nen slechts enkele van de vele brieven die bin- nenkomen worden geplaatst. Brieven kunt u stu- ren naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huis- adres) tothepoint@veteranen.nu.


Jezus Ik wil graag reageren op de column van Leo van Bergen (Checkpoint 7-2016), waarin hij diverse homoseksuele leiders noemt en daarbij in één adem door ook Jezus. Ik denk dat meneer Van Bergen niet goed bekend is met het leven en de leer van Jezus. Ik vind het echt pijnlijk deze insinuatie te lezen. Jezus kwam uit een Joods nest. Hij was bekend met de Thora. Diezelfde Thora verbood homo- seksuele relaties. Jezus onderwees uit de Thora. Zou hij homoseksuele relaties aangaan, dan zou hij zijn eigen gezag ondermijnen. Als gezegd: God verbood veel op seksueel gebied. Dan kan Hij dat zelf niet doen zonder zich belachelijk te maken. Jezus conformeerde zich vaak naar de normen en waarden van zijn tijd. In die tijd kregen vrouwen geen onderwijs van een Joodse rabbi. Ook hij had dus geen vrouwen in de groep van directe leerlingen. Het zou te controver- sieel geweest zijn. Alleen maar mannen in de groep wijst dus niet op homofiele gevoelens (overigens ook niet naar min- achting van vrouwen, die waren wel bij zijn volgelingen, maar niet bij de twaalf apostelen).


Gerdien Haanschoten, Woudenberg


Lachende koning In Check Up 6-2016 besteedt u aandacht aan de onthulling van het monument voor gevallenen na WO II. De bijge- plaatste foto laat niet zien hoe het monument eruit ziet, wel een lachende koning (ook in spiegelbeeld) en idem de Eerste Kamervoorzitter. Natuurlijk kan er bij een ernstige plechtigheid wel eens


een moment voor humor zijn, maar om nu juist dat moment af te beelden, vond ik ongepast.


J.D. Backer, Amsterdam Foto: Tweede Kamer 42 oktober 2016


AOW-gat (3) Er is in Checkpoint 5-2016 weer veel gesproken over kameraadschap. Waar- onder een bijdrage van de zeer gewaar- deerde generaal b.d. Peter van Uhm. Dit culmineert dan in het bijeen zijn op de jaarlijkse Veteranendag. Paraderen voor de koning en de minister-president, die dan weer vergezeld is van minister Hennis. Vooral die laatste twee perso- nen zijn momenteel verantwoordelijk voor de uiterst slechte regeling die in de volksmond ook wel het AOW-gat wordt genoemd. Duizenden militairen en bur- gers die momenteel fors gekort worden op de hun toekomende AOW. Wat is nu de werkelijke waardering voor vete- ranen, die het gehele werkzame mili- taire leven ten dienste hebben gesteld van het vaderland? Die is er naar mijn persoonlijke mening niet, zeker niet als men hiervoor de begroting moet aanpassen. Iedereen die ermee gecon- fronteerd wordt, voelt zich bedrogen door de Staat der Nederlanden. Kame- raadschap zou zich kunnen uiten door maar eens niet te paraderen voor deze bewindspersonen en zo kameraad- schappelijk te tonen dat we het er niet mee eens zijn. Maar dat gebeurt niet, de anjers gaan op de revers en tot tranen geroerd passeert men deze hoogwaar- digheidsbekleders. Kameraadschap is en blijft dus een relatief begrip (ik heb er geen last van – mijn ontslagregeling voorziet al in een oplossing). Rechtsza- ken worden verloren door de staat, die dan weer onverwijld in hoger beroep gaat. De Rijksregeling is inmiddels aan- gepast aan de nieuwe gepensioneerde leeftijd. Met uitzondering voor militai- ren en burgerwerknemers van Defensie. De Kamerleden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Defensie draaien ook maar om de hete brei heen, zich toewerkend naar de nieuwe verkiezin- gen in 2017. Het zou generaal Van Uhm sieren als hij – en vele van zijn gepensioneerde kameraden, vlag- en opperofficieren – zich nu ook eens uitspreekt over wat hij van deze regeling vindt. Dat is pas kameraadschap, ook na het verlaten van de daadwerkelijke dienst. Politieke correctheid laat dit echter niet toe. Het blijft dus bij spreekbeurten over zaken die geen geld kosten. Het zal u niet


verbazen dat ik er geen enkele behoefte aan heb om te paraderen langs het hierboven vermelde gezelschap. En aan anjers heb ik, gezien mijn forse privé- bibliotheek, slechte historische herin- neringen.


D. Derks, Sluis


VET-ER-AAN De Veteranendag 2016 was weer een indrukwekkend gebeuren. Ikzelf, Nieuw-Guineaveteraan 1960-’61, volgde het televisieverslag dat ’s avonds ver- scheen. Een reportage die kundig en met respect voor de veteranen in elkaar was gezet. De Veteranendag zal een goede indruk op de kijkers en kijksters hebben gemaakt. Het ongetwijfeld rede- lijk hoge waarderingscijfer had naar mijn idee echter hoger gekund: opval- lend veel veteranen met een omvang- rijke buik passeerden de camera’s. Dat verbetert het imago van de veteranen natuurlijk niet. Men verwacht toch min of meer ‘stoere’ mannen en in dat beeld passen veteranen met veel vet-er-aan niet. De vorming van een spekpeloton zou een oplossing kunnen zijn. Het spekpe- loton loopt achteraan en wanneer dat in beeld dreigt te komen, zo spreken we af, stoppen de camera’s. Probleem opgelost. Maar er is een betere oplossing. Ik stel voor dat op de website van het Vetera- neninstituut volgend jaar vanaf twaalf weken vooraf elke week een weekmenu plus gedragsregels wordt geplaatst dat leidt tot 1 kg. gewichtsverlies per week. Wie 12 kg. kwijt moet zien te raken, start gelijk. De 11 kg. veteraan start de tweede week, enzovoort. Met als resul- taat dat koning Willem-Alexander vol- gend jaar bij het afnemen van het defilé bij zichzelf denkt: vet er af, petje af.


I. Zijlstra, Burgum


Hulphond in Amerika Met bijgaande foto’s wil ik graag de regelgeving voor hulphonden onder de aandacht brengen. Op beide foto’s is de Nederlandse veteraan sergeant 1 b.d. Peter de Brie te zien die destijds met de Luchtmobiele Brigade naar Sre- brenica is uitgezonden. Peter is tevens Amerikaanse Irakveteraan en heeft een hulphond. Ook zijn partner heeft een hulphond. Op de foto's is te zien hoe daar in de VS mee wordt omgegaan. Na een operatie in het veteranenhospitaal in Phoenix


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65