search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
8P06 S.E. Zasada zoekt con- tact met Indiëgangers die de laatste politionele actie in 1949 op Zuid-Sumatra vanuit Lahat hebben meegemaakt. Tijdens deze actie deed zich bij Tebetingi, aan een rivier waar de brug was opgebla- zen, een incident voor. Het mislukte om via een brug- genhoofd een pontonver- binding met de overkant te maken. Toen een humber op de ponton ging, klapte deze in elkaar. De actiecomman- dant overste B. ging door dit voorval zo door het lint tegen een grootmajoor van de genie (die verantwoorde- lijk was voor de ponton), dat deze zich kort daarna van het leven benam. Zijn er nog oud-militairen die destijds bij dit incident waren? Reac- ties: S.E. Zasada, St. Louis 126, 6001 JG Weert, e-mail: mundizasada@gmail.com.


8P07 Jelle Kooistra zoekt sgt Peter Boers en sgt-maj Roy Rookus van rotatie 1(a/b/c) 1(NL) signalbat UNPROFOR Argbat te Grubišno Polje in Kroatië 1992. In 2017 is het 25 jaar geleden dat de uitzending begon en dat willen ze vieren. Negen van de elf militairen zijn inmid- dels bekend. Reacties: J. Kooistra, Esweg 8, 9321BN Peize, tel: 06-51399782, e-mail: jkooistra@outlook.com.


Overleden 8O01 Op 6 februari jl. is A.G. Ziel op 78-jarige leef- tijd overleden. Ziel was van 1956 t/m ’60 in dienst bij de Koninklijke Marine. Hij was drager van het Nieuw- Guinea Herinneringskruis. Correspondentie: fam Ziel, Parallelweg 10, 7102 DE Winterswijk.


8O02 Op 30 juni jl. is Leo- nardus (Leo) Michael Josep- hus van Heur op 89-jarige leeftijd overleden. Van Heur heeft van aug 1949 tot nov ’50 als kpl gediend bij de 2e Cie, 433 Bataljon Infanterie op Java. Hij was drager van


het Ereteken voor Orde en Vrede met de gesp ’49. Cor- respondentie: H.W.J.J. van Heur (zoon), Hofdijkplant- soen 5, 7552 JC Hengelo.


8O03 Op 23 augustus jl. is voormalig Bevelhebber der Zeestrijdkrachten viceadmi- raal b.d. Nico Wessel Gerrit Buis overleden. Buis was commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, drager van het Officiers- kruis met jaarteken XXX, de Marinemedaille en diverse andere Nederlandse en bui- tenlandse onderscheidin- gen. Hij was oud-president van de Oorlogsgravenstich- ting. Correspondentie: D. Buis (dochter), Witzand 8, 1261 BM Blaricum.


Boeken 8B01 Gezocht: oude uitga- ven van het lijfblad Wapen- broeders van de Bond van Wapenbroeders en van de


bladen van zijn rechtsvoor- gangers en/of zijn naamge- noot, te weten: blad Wapen- broeders, sinds 1986/1987 het huidige ‘lijfblad’ van de bond, blad Wapenbroeders, een uitgave van en voor de Nederlandse Strijdkrachten in Nederlands-Indië, uit- gegeven in het voormalige Batavia, blad Oud-Wapen- broeders van het Veteranen Legioen Nederland, blad De Trom, het orgaan van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis, blad De Nieuwe Trom, een voortzetting van het blad De Trom. Reacties: F.J.M. Berkhof, Baarnseweg 113, 3734 CB Den Dolder, tel: 06-28940167, e-mail: floris.berkhof@ziggo.nl.


Diversen 8D01 De dochter van H.J.F. Mommers heeft in 1988 in Tiberias (Israël) voor haar 18e verjaardag een UNMO OP basket als geschenk


gekregen. In die tijd werden deze manden, afkomstig uit Syrië, door de UNMO’s gebruikt om de levensmid- delen voor een week mee naar de OP’s te nemen. Helaas is zij, dit haar dier- bare geschenk, door omstan- digheden kwijtgeraakt. Welke voormalige UNMO is genegen zijn basket, uiter- aard tegen vergoeding, af te staan? Reacties: H.J.F. Mommers, Holle Helverik 3, 3700 Tongeren, België, tel: 06-55174234.


8D02 Op 25 maart 2017 viert het Korps Commandotroe- pen/de Commandostichting het 75-jarig bestaan met de vijfjaarlijkse reünie. Jam- mer genoeg zijn lang niet alle (en met name jonge) veteranen lid van de Com- mandostichting, waardoor actuele adressen veelal ont- breken. Geïnteresseerden wordt daarom verzocht om contact op te nemen. Reac- ties: J. Schepers, secretaris Stichting Commandoreünie (onderdeel van De Comman- dostichting), tel: 016- 5554985, e-mail: jelleschepers@home.nl.


8D03 Gerrit van Faassen wil weten of er een detachement van de MLD meeloopt in het defilé in Den Haag op Vete- ranendag. Ook wil hij weten waaraan je moet voldoen om daarin te kunnen mee- lopen. Hij zou zich graag bij hen aansluiten. Hij was als milicien ingedeeld bij het grondpersoneel op MVK Biak. Hij was van mrt 1956 tot juni ’57 toekan kajoe (timmerman) op Boroekoe. Reacties: G. van Faassen, Zwaluwstraat 44, 7771 AT Hardenberg, tel: 0523- 266194, e-mail: g.van.faassen@home.nl.


Aanvullingen en correcties 6P05 De naam van de reis- genoot van Martin van der Meer is Nico v.d. Ploeg.


oktober 2016 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65