This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Jos Brouwer, Martin Elands, Fred Lardenoye, Hester Oomes, Janke Rozemuller, Anne Salomons en Karin Stroo


De Compound voorlopig ‘gered’


Veteranenopvang de Compound in Assen blijft open. De gemeente betaalt toch de kosten voor het komende jaar. De Compound, die beschermde huisvesting biedt aan elf getraumatiseerde veteranen (zie Meetingpoint 8-2015), kwam eerder dit jaar in de problemen, omdat de zorgtaken van het Rijk naar de gemeente zijn overgedragen. De gemeente Assen wilde daar niet aan bijdragen, omdat de Compound ook oud-militairen uit andere gemeenten opvangt. Daarmee dreigde sluiting van deze unieke opvang en zouden de veteranen op straat belanden. “We zijn opgelucht, maar het heeft wel veel tijd en energie gekost om de gemeente te overtuigen”, vertelt Compound-coördinator Erik Vels. Pas toen de gemeenteraad en de landelijke politiek zich ermee gingen bemoeien


en het in de media kwam, rolde het balletje de goede kant uit. Zo is in de Tweede Kamer door D66 aan de minister van Defensie en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid gevraagd of het Rijk kan meebetalen aan de veteranenopvang. Ook de commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar, benadrukte dat de Compound moet worden gekoesterd, omdat Drenthe als enige provincie zo’n unieke opvang heeft. “De burgemeester heeft uiteindelijk besloten dat de Compound budget krijgt”, aldus Vels. Hij heeft er vertrouwen in dat de Compound ook de komende jaren open kan blijven, maar zet wel vraagtekens bij het lokale beleid. “De beleidsmakers zitten op de centen en er is op het gebied van PTSS een grote onervarenheid bij de gemeente; ze hebben de kennis gewoon niet.” (AS)


Bewoners en begeleiders van de Compound met uiterst rechts coördinator Erik Vels. Foto: Jan Peter Mulder


Samenwerking organisaties voor (oud-)


Oproep foto’s lokale veteranendagen 2016


Net als voorgaande jaren wil de redactie van Checkpoint met een foto-overzicht aandacht besteden aan de lokale en regionale veteranendagen die gemeenten organi- seren rondom de Neder- landse Veteranendag op zaterdag 25 juni. Vete- ranen kunnen na afloop zelf een foto insturen van de veteranendag in hun gemeente. De redactie zal uit alle inzendingen een selectie maken om te publiceren. Uw foto (min. 1 MB) moet uiterlijk maandag 4 juli bij ons binnen zijn. Een korte omschrijving van wat er te zien is op de foto volstaat. Vermeld in ieder geval waar en wan- neer de betreffende vete- ranendag was en wie de


6 juni 2016 Veteranendag in Zwolle, 2013. Foto: Natalie Hoogmoed, NLVD


foto gemaakt heeft. Een overzicht van de lokale en regionale activiteiten vindt u op www.vetera- neninstituut.nl, u kunt vooraf uw eigen vetera- nendag aanmelden via info@veteraneninstituut. nl. (JR)


Stuur uw digitale foto naar checkpoint@vete- ranen.nu (of een afdruk naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen).


geüniformeerden Op 18 mei ondertekenden vijf orga- nisaties in Doorn een intentiever- klaring voor meer samenwerking in het onderzoek naar de gevolgen van de operationele inzet voor militairen, veteranen en (oud-)poli- tiemensen. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Defensie Academie, Politieacademie, de Militaire Gees- telijke Gezondheidszorg, de (Defen- sie-)afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek en het Veteraneninstituut hebben deze ambitie met hun hand- tekeningen bekrachtigd. Uitwisse- len van kennis en gegevens, afstem- men van onderzoek, bijdragen aan elkaars onderzoek en gezamenlijk onderzoek moeten leiden tot grotere doelmatigheid, meer en relevantere kennis en het gerichter toepassen van die kennis in de Defensie- en politieorganisatie. Het welzijn van de mannen en vrouwen die zich in uniform hebben ingezet staat hierbij voorop. Dit initiatief van de vijf organisaties – dat vanaf de werkvloer is ontstaan – sluit naad- loos aan bij recente oproepen van de verantwoordelijke ministers en de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek voor meer samen- werking bij onderzoek op dit gebied tussen politie, Defensie en daar- aan gerelateerde organisaties voor (oud-)geüniformeerden. (ME)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65