This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Vraag en antwoord


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


In elke Checkpoint beantwoorden wij een veelgestelde vraag aan het Veteranenloket.


Is het Veteranenloket ook aanwezig op de Nederlandse Veteranendag?


Veteranen kunnen met al hun vragen over veteranenonderwerpen terecht bij het Veteranenloket, ongeacht of het gaat over een reünie, veteranenpasfaciliteiten, ondersteuning door vrijwilligers of (acute) zorgvragen die te maken kunnen heb- ben met een uitzending. En dat kan ook op het Malieveld tijdens de Nederlandse Veteranendag op 25 juni.


Het Veteranenloket is niet te missen. Bij aankomst op het Malieveld via de hoofd- ingang aan de Koningskade, vindt u het Veteranenloket vrijwel direct aan de lin- kerkant. Kom kennismaken met de partijen achter het Veteranenloket! En heeft u een vraag, stel deze dan direct.


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


Therapie voor het hele gezin


PTSS heb je vaak niet alleen. Ook je naasten kunnen de gevolgen daarvan ervaren. Denk aan de negatieve invloed op het functioneren van het gezin en de gezinsleden zelf. Daarom hebben we binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) niet alleen aandacht voor de veteraan zelf, maar ook voor zijn of haar naasten. Dat gebeurt bij het maatschappelijk werk en binnen de gespecialiseerde GGZ. Een specifiek voorbeeld is de Multi Family Therapy (MFT) voor veteranengezinnen die in meerdere LZV-instellingen beschikbaar is. LZV-partner Psychotraumacentrum Zuid-Nederland (PTC-ZN) heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de waarde van dit aanbod binnen hun instelling. Gezinsleden uit deze groep rapporteren vaak dat PTSS-symptomen van vetera- nen leiden tot een gespannen sfeer in huis. Daarnaast veroorzaken verhoogde arousal en daarmee gepaard gaande woede-uitbarstingen van veteranen


angst bij partners en kinderen. Kinde- ren melden dat deze thuissituatie hen angstig en onzeker kan maken. Ze lopen op hun tenen en durven hun problemen niet te bespreken. MFT combineert groepstherapie en gezinstherapie om zodoende bij de gezinsleden gedrags- veranderingen te bewerkstelligen. Deze combinatie maakt het mogelijk om lotgenoten te ontmoeten, ervaringen te delen en elkaar op een opbouwende manier advies en inzicht te geven. PTC-ZN deed onderzoek naar tien gezinnen met in totaal 34 deelnemers uit verschillende MFT-groepen. De resultaten zijn bemoedigend. Ten eerste merkten de gezinnen dat de band tus- sen de gezinsleden door MFT onderling was versterkt en dat ruzies minder vaak voorkwamen. Bijna alle gezinnen gaven aan dat woedeaanvallen en heftige ruzies niet meer voorkwamen, doordat zij hadden geleerd hoe zij beter met elkaar konden communiceren en gevoe-


lens konden delen. Gezinnen gaven ook aan dat zij door goede voorlich- ting beter begrepen wat PTSS precies inhoudt en hoe de klachten het gezin kunnen beïnvloeden. Gezinsleden wer- den zich bewust van problematische patronen die waren ontstaan als gevolg van de PTSS-klachten en konden met elkaar praten over die problemen en mogelijke oplossingen. Het onderzoek van PTC-ZN is uitge- voerd met financiële steun van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO). Er volgt meer onderzoek en ook publiciteit. Wie interesse heeft in deze vorm van gezins- therapie voor veteranengezinnen, kan terecht bij zijn of haar maatschappelijk werker van het LZV of (wanneer men nog geen hulp krijgt) bij het Veteranen- loket. (JM)


LZV, tel: 085-4852000, e-mail: info@lzv- groep.nl, website: www.lzv-groep.nl.


42


juni 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65