This page contains a Flash digital edition of a book.
lager ingeschreven. We moeten met el- kaar inzien dat de verantwoording daar- van altijd bij de markt ligt, maar er moet ook een bewustzijn bij Rijkswaterstaat en andere grote opdrachtgevers ont- staan dat dit echt een serieus thema is. Het is een groot probleem binnen de business. Er vindt een enorme uitholling plaats. Er zijn bedrijven die vanwege de risico’s maar niet meer inschrijven op de grote projecten. Ja, dan hebben we als marktpartijen en opdrachtgevers dus wel wat te bespreken met elkaar.”


Hogere risicopercentages Concrete voorbeelden wil Van der Knaap niet noemen. “Maar wie de krant leest, weet wat ik bedoel. Je hebt het over gigantische projecten. Als een klus van een miljard euro uit de bocht vliegt, dan heb je het al snel over een tekort van 100 miljoen euro. Het kost bedrij- ven in onze sector heel erg veel moei- te om nog rendement te maken.” De Boskalis-directeur stelt dat opdrachtge- vers in beginsel zich moeten afvragen of het verstandig is om een project van een miljard euro op de markt te zetten of dat het misschien verstandiger is om er vijf van 200 miljoen euro te verstrekken. “Ik vind het laatste. Dat betekent voor iedereen – dus opdrachtgever en op- drachtnemer - meer risicospreiding. De omvang en complexiteit van die mega- projecten is gigantisch. Eigenlijk zou je daar risicopercentages op moeten zet- ten die veel hoger zijn dan wat de Ne- derlandse markt op dit moment toelaat.”


8 Nr.7 - 2014 OTAR


Vier segmenten


Over zijn eigen strategie is Van der Knaap heel open. “We zijn selectief en flexibel en kiezen de projecten die bij ons passen en waar wij onze rol goed in kunnen vervullen. Wij willen geen bou- wer zijn. We doen niets in de woning- en utiliteitsbouw. Die ambitie hebben we ook helemaal niet. Wij focussen ons primair op de projecten van 5 miljoen euro en groter. We doen ook wel eens wat kleinere werken, maar dat is meer voor de optimalisatie. Pas hebben we op de A50 in 16 dagen 56.000 ton as- falt gedraaid. Dat is een hele operatie om de hele weg leeg te halen en in heel korte tijd een nieuwe constructie aan te brengen. Dat is fantastisch qua om- zet, maar als je praat over continuïteit, dan is het handig als je soms twee da- gen bezig bent om ergens 400 ton asfalt in te brengen.” Voor de infra kiest Bos- kalis voornamelijk voor projecten in het westen en midden van het land. “Daar zijn ook onze twee kantoren, maar de projecten van 10 miljoen euro en gro- ter pakken we landelijk op. Nederland is natuurlijk maar een klein land.” Boskalis heeft de markt in vier segmenten inge- deeld. De eerste is het infra kerngebied, waartoe alle projecten tot 50 miljoen euro behoren. Daarnaast de grote D&C- en DBFM-opdrachten. Als derde is er het segment rivieren en dijken, met alle Ruimte voor de Rivierprogramma’s en de dijkverzwaringen. En tot slot is er het segment Kust en Zeehavens waar het baggerwerk inzit.


Samenwerken Op grote projecten zoekt Boskalis in Ne- derland veelal de samenwerking met VolkerWessels. Bijvoorbeeld het SAAone project, vlak na de overname van MNO Vervat. “Dat is een project van een mil- jard en dat was een bevestiging dat we een prima speler kunnen zijn in het ho- gere segment. Qua competenties vullen we elkaar goed aan. Als Boskalis streven we er niet naar een infraproject van een miljard alleen aan te nemen.” Ook van de zeven ‘Ruimte voor de Rivier’-projec- ten zijn er vijf in samenwerking met Vol- kerWessels gedaan. “Vorige week heb- ben we het laatste getekend bij Kampen. Daar zijn we hartstikke blij mee, want dat is een schitterend werk.” Van der Knaap vindt sowieso dat marktpartijen meer sa- men zouden moeten doen. Over innova- ties in de sector is hij bijzonder positief. “Een mooi voorbeeld vind ik de Zandmo- tor. Rijkswaterstaat en de provincie heb- ben samen de kaders uitgezet en het daarna met de markt uitgedacht en uit- gevoerd. Internationaal hebben we daar veel spin-off van.” Een ander goed voor- beeld waar samenwerking tot innova- tie leidt, noemt Van der Knaap de Maas- vlakte. “Als marktpartijen hebben we daar besloten om de materialen uit de oude zeewering te gebruiken in de nieu- we, maar op een totaal andere manier. De speciale kraan die nodig was om dat te realiseren, de blockbuster, hebben we ook met elkaar bedacht. De markt zit vol met fantastische innovaties. Je moet ze alleen wel vertellen en laten zien.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48