This page contains a Flash digital edition of a book.
MaVa A15


Conditionering Kabels & Leidingen


Op dit moment wordt hard gewerkt aan de realisatie van het project MaVa A15, de verbreding van de A15 tussen de Rotterdamse haven en knooppunt Vaanplein. Een complex project dat enorm veel impact heeft op de ondergrondse infrastructuur.


“I Risico


GOconnectIT, een ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in het conditio- neren van kabels en leidingen in (gro- te) infrastructurele projecten, conditio- neert het proces kabels en leidingen in opdracht van de aannemerscombinatie A-lanes A15. “Kabels en leidingen wor- den altijd als een groot risico gezien bij infrastructurele projecten”, vervolgt Van Oudbroekhuizen, “maar door het pro- ces tijdig en op gestructureerde wijze te organiseren en het proces met de juis- te tools te ondersteunen, is de conditie kabels en leidingen goed te beheersen.”


n de regio Rijnmond liggen de meest complexe leiding- systemen van Nederland”,


vertelt projectleider Wim van Oudbroek- huizen van GOconnectIT. “Deze syste- men verbinden het Botlekgebied met het achterland en hebben een groot maatschappelijk belang. Dit maakt het project specifi ek op het gebied van ka- bels en leidingen een zeer uitdagend en dynamisch project.”


Afstemming Van Oudbroekhuizen vertelt dat vanaf het begin van het project duidelijke af- spraken zijn gemaakt met alle betrokken partijen en er veelvuldig afstemming is geweest over de ontwerpen en uitvoe- ringsmethodes van de bouwwerken in relatie tot de nabij gelegen kabel- en lei- dingsystemen. Daarbij is gekozen om met een eigen GIS-systeem (ATLAS In- fra) te werken waarin alle kabels en lei- dingen zijn verwerkt met huidige en toe- komstige liggingen en is het hele proces te volgen. “Voor iedere projectbetrokke- ne is het daardoor mogelijk om op elk gewenst moment de relevante informa- tie over het proces te verkrijgen en zijn de communicatielijnen kort.”


KAOS Daarnaast maakt de projectorganisatie gebruik van KAOS (Klic Altijd en Over- al Service) waardoor alle Klic-meldin- gen met behulp van de Klic-app digi- taal ontsloten worden naar de mensen op de bouwlocatie. Van Oudbroekhui- zen: “Het gevolg is dat we het aantal graafschades aan nutsvoorzieningen tot


38 Nr.7 - 2014 OTAR


een minimum hebben kunnen beperken. Bovendien heeft dit significant bijge- dragen aan het reduceren van de CO2


-


footprint.” De meerwaarde van praktijkkennis in combinatie met software ondersteuning heeft zich inmiddels meermalen bewe- zen, stelt Van Oudbroekhuizen. “We le- ven in een veranderende wereld waarin dergelijke tools steeds meer geaccep- teerd maar ook noodzakelijk worden. Door deze op een juiste wijze in te zet- ten, kan een project hier veel profi jt uit halen. Hoewel de impact van de bouw op de ondergrondse infra enorm was, is onze aanpak door de omgevingspartij- en, waaronder de kabel- en leidingbe- heerders, bevoegd gezag en opdracht- gever Rijkswaterstaat, gewaardeerd met een 8.8. Een prestatie die als een groot compliment gezien mag worden voor het projectteam, zeker in de weten- schap dat kabel- en leidingbeheerders geen baat hebben bij het project en lie- ver alles bij het oude laten.”


Meer informatie: www.goconnectit.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48