This page contains a Flash digital edition of a book.
afnemen. Het zal nog wel enkele ja- ren duren voordat die sensoren op alle voertuigen zijn gemonteerd. Besluiten in de tussenliggende periode moeten daarop al wel voorsorteren.


Effecten aanpakken Waarom is er een voortdurende nei- ging om het wegverkeer in te dammen? Waarschijnlijk vanwege de negatieve milieu-effecten; met name emissies van geluid, fi jnstof en CO2


Een ander spoor is verlenging van de le- vensduur en hoogwaardiger producten. De levensduur van ZOAB is de afgelo- pen jaren sterk toegenomen. Lag deze in de jaren negentig nog op circa 10 jaar, de huidige wegen moeten toch 14 jaar presteren voor ze aan het eind van hun technische levensduur zijn.


Veranderingen door de voertui-


gen. Gekscherend, maar met een seri- euse ondertoon, is daarom vaak gesteld dat het merendeel van die effecten te- ruggedrongen kan worden door fi les te voorkomen. Het is de kunst om de ne- gatieve effecten zoveel als mogelijk te voorkomen of, nog beter, op te heffen. Dit vereist van alle partijen inzet.


Vanouds zijn wegen bronnen van ge- luidhinder. Al in het oude Pompeï werd geklaagd over rammelende karren. De belangrijkste reden om de Kalverstraat in 1883 van asfalt te voorzien, was om het ratelende geluid van de koet- sen tegen te gaan. En de ontwikkelin- gen gaan door. Na de introductie van ZOAB is het tweelaags ZOAB ontwik- keld en Rijkswaterstaat wil binnen en- kele jaren een wegdek ontwikkelen dat ten opzichte van het dichte asfaltweg- dek maar liefst 10 dB(A) minder ge- luid maakt. De automobielindustrie komt met steeds betere elektrische au- to’s waardoor motorgeluid, van belang in de bebouwde omgeving, fijnstof en CO2


emissies worden teruggedrongen. Het is mogelijk om de effecten van mo- biliteit op het milieu te pareren. Als we dat willen.


Wegbouwkunde Naast de omgevingseffecten als geluid- reductie vertoont ook de wegenbouw zelf tal van ontwikkelingen. Circulaire economie, cradle to cradle en tal van daaraan voorafgaande termen zijn al ja- ren gemeengoed in de asfaltbranche. Alleen wordt het gewoon hergebruik ge- noemd. De enige hobbel die echt nog genomen moet worden, zit in de regel- geving. Want het blijft vreemd dat vrij- komend asfalt dat direct weer tot nieuw asfalt wordt verwerkt, in de tussentijd het stempel afval krijgt. Met de bijbeho- rende administratieve lasten.


Communicatie, mobiliteit en wegen. Ze gaan veranderen! De ‘one million dol- lar’ vraag is: Hoe? Niemand heeft tien jaar geleden kunnen voorspellen dat het dataverkeer zo’n grote vlucht zou ne- men. Zo groot dat we nu kunnen voor- spellen dat allerlei verkeerstechnische maatregelen als matrixborden hun lang- ste tijd hebben gehad. Auto’s gaan met elkaar en hun omgeving communice- ren, waardoor voertuigen interactief hun weg zoeken. Hoe dit precies uitpakt we- ten we nog niet. En de juridische as- pecten als verantwoordelijkheid van de bestuurder moeten nog worden uitge- zocht. Ook is het effect op het openbaar vervoer nog onduidelijk. Want als auto’s op afroep beschikbaar komen en de be- stuurder onderweg de vrijheid krijgt ook andere dingen te doen, komt ook de po- sitie van het openbaar vervoer ter dis- cussie te staan. Wat nog nergens ter discussie staat, is dat er een constructie moet liggen waarover de voertuigen, die zeker blijven, hun weg vinden.


Tijdens de Asfaltdag 2014 op 9 decem- ber gaan tal van sprekers in op boven- staande ontwikkelingen. Sommige heel direct toepasbaar, andere duiden de richting waar beleidsmakers hun beslis- singen voor investeringen op kunnen baseren.


Meer informatie: www.asfaltdag.nl


Exposanten Asfaltdag 2000 Engineering


ABM Asfalt- & Betontechniek Moerkapelle B.V. Adamas B.V. Ammann B.V.


Anton Paar Nederland Arizona Chemical Arvi tho B.V. Asphaltco N.V. Aveco de Bondt B.V. BEL Wegenbouwservice B.V. Benninghoven BituNed B.V. Burtec B.V. CITEKO B.V. Coldmix B.V. CROW


Cup Engineering De Wegenscanners ESHA Infra Solutions B.V. ExxonMobil Geos N.V.


Horus View and Explore B.V. Imbema Denso B.V. Intercodam Infra B.V. KOAC-NPC


Kraton Polymers Nederland B.v. Latexfalt B.V.


Leica Geosystems B.V.


M+P Raadgevende Ingenieurs bv Minerals & Chemicals Assistance B.V. Nynas N.V. Pyrotherm


Ro-ad Benelux B.V. Rotim Grondstoffen voor infrastructuur Ruthmann GmbH S&P Clever Reinforcement Company Ben.BV Scholz Benelux B.V. SHELL


SOMA Bedrijfsopleidingen Spekking B.V.


Straalbedrijf van Gompel B.V. Surface Cracks B.V. TenCate Geosynthetics Netherlands B.V. Tensar International B.V. Topcon Sokkia Nederland Total Nederland N.V. Trifl ex B.V. Van den Broek Heteren B.V. Van der Spek Vianen B.V. Ventraco Chemie B.V. Wirtgen Nederland B.V.


Zematra B.V. Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 43


NIEMAND HEEFT TIEN


JAAR GELEDEN KUNNEN VOORSPELLEN DAT HET


DATAVERKEER ZO’N GROTE VLUCHT ZOU NEMEN.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48