This page contains a Flash digital edition of a book.
Praktijkproef Amsterdam Iedereen kijkt naar de


Op dit moment worden rondom Amsterdam verschillende innovatieve systemen getest om de doorstroming op de weg te bevorderen: de Praktijkproef Amsterdam. Het afgelopen jaar is gekeken hoe verschillende wegkantsystemen verbetering kunnen brengen. De komende tijd wordt de bijdrage van In car-systemen onder de loep genomen. Uiteindelijk doel is het integreren van de wegkant en in car innovaties. Zowel in Nederland als in het buitenland wordt halsreikend uitgekeken naar de resultaten. Tekst: Astrid Melger


D


e Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een grootschalige proef om fi les in de regio Am-


sterdam te verminderen. Het is een test met innovatief gebruik van technologie- en in de auto en langs de weg. Zo bun- delt het verschillende ontwikkelingen op het gebied van verkeersinformatie en verkeersmanagement: deelnemers aan de proef In car krijgen persoonlijke reis- informatie in de auto om zelf de beste


24 Nr.7 - 2014 OTAR


reiskeuze te maken en verkeersregelin- stallaties (VRI’s) en toeritdoseerinstalla- ties (TDI’s) reageren gecoördineerd op voorspellingen van files. Deelnemers komen zo – als alles werkt zoals het is uitgedacht - sneller aan op hun bestem- ming en kunnen rekenen op een be- trouwbare reistijd. Voor de wegebeheer- ders betekent het een betere benutting van het wegennet.


Co-creatie


De initiatiefnemers van de PPA zijn van- uit de publieke kant de wegbeheerders Rijkswaterstaat, de provincie Noord- Holland, de gemeente Amsterdam en Stadsregio Amsterdam. Daarnaast is de proef verkeerskundig ontwikkeld door de TU Delft, die wetenschappelijk ge- zien de trekker is. Ook zijn er verschil- lende marktpartijen betrokken. Ronald Adams is vanuit Rijkswaterstaat pro-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48