This page contains a Flash digital edition of a book.
Parkstad Limburg In voorbereiding


Buitenring


In Zuid-Limburg wordt gewerkt aan twee mega infraprojecten. De ondertunneling van de A2 in Maastricht (623 miljoen euro) is met afstand het grootste, maar de Buitenring Park- stad Limburg, in de wandelgangen BPL genoemd, (441 miljoen euro) is een goede tweede. Samen met de stadsautoweg N281 moet de BPL een volledige ringweg vormen rond Park- stad, een stedelijk gebied in Zuidoost Limburg met 255.000 inwoners. Opdrachtgever is de Provincie Limburg, die nog wacht op de goedkeuring door de Raad van State. Intussen gaan de voorbereidingen en een deel van de werkzaamheden wel door.


D


e eerste concrete plannen voor de Buitenring Parkstad Lim- burg (BPL) dateren van 2001 met de opname van de weg in het Pro- vinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). In 2005 bereikten Provincie Limburg, de regio Parkstad Limburg en de gemeen- ten Heerlen, Brunssum, Onderbanken, Landgraaf, Nuth en Kerkrade een ak- koord over de aanleg van de weg. Af- spraken over tijd, fi nanciën en kwaliteit


18 Nr.7 - 2014 OTAR


werden verankerd in een Bestuurscon- venant. In 2006 werd gestart met de voorbereidingen en de uitwerking van een aantal alternatieve tracés. Belang- rijk onderdeel van de planfase: het in- zichtelijk maken van de milieueffecten, waarbij veel aandacht uitgaat naar de landschappelijke inpassing. Uitgebreid overleg vond plaats met diverse stake- holders, onder wie omwonenden, ge- meenten, bedrijven, milieu- en natuuror-


ganisaties en andere maatschappelijke organisaties.


Tracé


Uiteindelijk kiezen de Provincie en de regio voor een gedeeltelijk verdiept tra- cé. Het tracé loopt deels over bestaan- de wegen, andere delen worden nieuw aangelegd. In het najaar van 2010 wordt het Inpassingsplan voor de Buiten- ring Parkstad Limburg vastgesteld door


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48