This page contains a Flash digital edition of a book.
‘DE SPIN-OFF VAN HET PROJECT IS ECHT HEE BELANGRIJK VOOR DE BEDRIJVEN IN DE OMGEV


Inhijsen liggers viaduct Brunssummerweg Natuur


Behalve aanleg van asfalt worden ook andere onderdelen van het megapro- ject in de praktijk uitgewerkt. Zo is al de helft van de 170 hectare aan te leggen nieuwe natuur gerealiseerd. Er is niet voor niets voorgesorteerd met deze ge- bieden: ongeveer 23.000 dieren moeten een nieuwe leefplek krijgen. Daaronder vallen beschermde diersoorten zoals levendbarende hagedissen, hazelwor- men, rugstreeppadden en alpenwater- salamanders. Van de laatste soort wor- den er zelfs meer dan 2000 overgezet door deskundigen. Langs het traject zijn schermen en rasters geplaatst, zodat de dieren niet kunnen terugkeren. Geri de Bijl, projectdirecteur van de aannemers-


20 Nr.7 - 2014 OTAR


combinatie Boskalis Nederland-Rasen- berg-besix: “Voor dassen zijn nieuwe burchten aangelegd. Voor vleermuizen hebben we nieuwe hop-overs geplant, speciale bomen. Vleermuizen maken namelijk gebruik van echolocatie om zich via gangbare routes te verplaatsen door het landschap. Om deze routes te behouden, hebben we de bomen ge- plaatst. Allemaal uitgezocht door onze eigen ecologen, samen met de deskun- digen van de provincie.” Ook zijn er diverse panden gesloopt die moeten wijken voor de BPL. Op verschillende plekken worden archeo- logische opgravingen gedaan. Er zijn open middagen waar archeologen tekst en uitleg geven over de Neandertha-


lers, omdat zich de unieke mogelijkheid voordoet om het leefgebied te onder- zoeken vanwege de verdiepte ligging van de Buitenring.


Mensen


Bijzonder aan het project BPL is Social Return On Investment (SROI). Dit is een opgenomen voorwaarde in de aanbe- steding voor het creëren van extra werk- plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het kader van SROI is een target afgesproken van 7,5 procent van de loonsom. “Daarnaast werken we waar mogelijk samen met lo- kale partijen,” zegt De Bijl. “We zetten onderaannemers uit de buurt in om bij- voorbeeld grond af te voeren. De spin-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48