This page contains a Flash digital edition of a book.
tract waren Waternet drink- en afvalwa- ter, Nuon gas, -elektra en –telemetri en warmte en de telecomproviders KPN, Tele2, UPC, Eurofiber en British Tele- com.


Het contract Het contract bevat 12 gestuurde borin- gen en aansluitende tracés vanaf de ge- stuurde boringen naar de bestaande lei- dingen, uitgevoerd in open ontgraving. Daarnaast bevat het contract de aanleg van circa 1700 meter NUON warmtelei- dingen, ook in open ontgraving. En tot slot, de bouw van een overkluizing van circa 140 meter. Naast de directe ver- leggingen van KBL, omvat het contract ook het opbreken en herstellen van we- gen, werk-, voet- en fi etspaden, tijdelij- ke wegomleggingen en het kappen en herplanten van circa 2500 bomen en struiken. De aanschaf van materialen met een kritisch karakter zijn als directie leverantie opgenomen. Daarnaast kent het contract een aantal specifi eke co- ordinatiebepalingen die de aannemer in staat stelt alle werken van derden aan te sturen.


In een vroeg stadium van het proces is de keuze gemaakt om de opgave als RAW-contract in de markt te zetten van- uit de constatering dat deze vorm het best paste op de opgave, de deelne- mende partijen en de beschikbare tijd. Het project kende een aantal dwingen- de deadlines. Het belang hiervan is on- derstreept door aan deze deadlines een absolute bonus te koppelen.


Omgevingsmanagement De impact van het project op de omge- ving is groot. De lengte van de gestuur- de boringen en de daarbij behorende uitlegtracés hebben tot gevolg dat het project ernstige hinder voor de afwikke- ling van het verkeer in een stedelijk ge- bied van circa 6 km2 veroorzaakt. Ook van de groenstructuur in dit gebied is veel verwijderd en, hoewel die terugge- bracht wordt, is de impact op de directe leefomgeving daardoor erg groot.


Voorafgaand en tijdens de uitvoering is daarom door zowel RWS als de aanne- mer een intensief communicatietraject met de bewoners en andere belangheb- benden verzorgd. Het streven is daar- bij er voor te zorgen dat de bewoners weten wat er op hun afkomt, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan. Middelen die hierbij ingezet worden zijn voorlichtingsavonden, inloopspreek- uren, voorlichtingsbrieven, een klach- tenlijn, regelmatige bezoeken aan en overleggen met bewonersbelangen ver- enigingen, et cetera. Het streven van de projectorganisatie is het voorkomen van gegronde klachten.


Uitvoering RWS verzorgt voor het project, in sa- menwerking met vertegenwoordigers van de leidingbeheerders voor speci- fi eke technisch toezicht en de directie- voering. Hoewel het overgrote deel van werk via het contract is uitgevoerd, zijn er ook specifi eke werkzaamheden door de beheerders zelf uitgevoerd. De co-


ordinatie en afstemming van alle wer- ken wordt door de aannemer gedaan en deze wordt waar nodig bijgestaan door RWS. Bij de uitvoering wordt nauw en constructief samengewerkt met de be- heerder van de openbare ruimte van het stedelijk gebied, het stadsdeel Am- sterdam Zuidoost. De uitvoeringstijd is relatief kort. Om maximale synergie te bereiken is daarom van meet af aan gestreefd naar een constructieve sa- menwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. ’Dienend opdrachtge- verschap’ wordt dat bij SAA genoemd. Een opzet die gewenste voortgang po- sitief heeft beïnvloed.


Het project laat zien dat met een prag- matische aanpak, toegesneden op de opgave, er in korte tijd veel bereikt kan worden.


Al meer dan 50 jaar een vertrouwd gezicht...


...en toonaangevend in het reinigen, renoveren en inspecteren van riolen, gemalen, kolken, dock shelters, waterbassins, duikverbindingen en bedrijfsterreinen.


abc-westland 231, 2685 dc poeldijk • postbus 62, 2685 zh poeldijk • tel. 0174-247474 • www.valkdegroot.nlinfo@valkdegroot.nl


36 Nr.7 - 2014 OTAR


Sponsor Forum


Relinen & Rioolbeheer 20 november 2014 (Hotel Vianen)


Foto: Jorrit Lousberg


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48