This page contains a Flash digital edition of a book.
Bouw viaduct Hommerterweg Feiten en cijfers


- Taakstellend budget 441 miljoen euro.


- Financiering: Provincie Limburg. Medefinanciering:


regio Park- EL VING’ N276 bouw viaduct


off van het project is echt heel belangrijk voor de bedrijven in de omgeving.”


Zowel door de Provincie Limburg als de aannemerscombinatie wordt veel energie gestoken in informatievoorzie- ning. Er zijn bewonersbrieven, nieuws- brieven en bewonersavonden. Dagelijks zijn stewards aanwezig om vragen van omwonenden te beantwoorden. Som- mige omwonenden worden persoonlijk bezocht. De Bijl: “Onze omgevingsma- nagers koppelen continu terug naar de omgeving tijdens de voortgang van het project. Dat hoort gewoon zo. Ons stre- ven is zo min mogelijk overlast te ver- oorzaken en werkzaamheden in goed overleg te plannen.” Om de eventuele


overlast voor omwonenden te beper- ken, wordt het nieuwe traject voor een groot deel verdiept aangelegd. Lücker: “Dit was geen vereiste, oorspronkelijk zouden we de weg op maaiveldhoogte aanleggen. Maar we verdiepen op ver- zoek van omwonenden die het verkeer niet willen zien. De Bijl vult aan: “Om de weg op zes meter diepte aan te leggen, is nu al 700.000 kubieke meter grond af- gevoerd. Op sommige plekken komt het asfalt zelfs vijftien meter diep te liggen, omdat we hier met glooiend landschap te maken hebben.”


Innovatie De Provincie Limburg wacht vol vertrou- wen op de uitspraak van de Raad van State komend voorjaar. “We zijn op- timistisch,” besluit Mike Lücker, “on- danks de verschillende procedures. De innovatie zit bij BPL vooral in de com- municatie met de omgeving. Daar ligt onze uitdaging.”


stad Limburg, gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Onderban- ken, Nuth en Kerkrade, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Euro- pees Fonds voor Regionale Ont- wikkeling.


- Totale lengte 26 kilometer. - Twee rijbanen met elk twee rijstro- ken.


- Maximum snelheid 100 kilometer per uur, in N2000-gebieden 80 ki- lometer.


- 175 hectare nieuwe natuur. - Bijna 23.000 dieren worden over- geplaatst naar de nieuw ingerichte natuurgebieden.


- Het Provinciaal Inpassingsplan ligt nog bij de Raad van State. Uit- spraak verwacht in eerste kwartaal 2015.


- Oplevering en ingebruikname van de gehele Buitenring medio 2020.


- Hoofdaannemer Boskalis Neder- land heeft het contract uitbesteed aan Combinatie Buitenring (Ra- senberg, Besix en Boskalis Neder- land)


Parkstad


Parkstad omvat de gemeenten Brunssum / Heerlen / Kerkrade / Landgraaf / Nuth / Onderbanken / Simpelveld en Voerendaal


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48