This page contains a Flash digital edition of a book.
‘WAAROM WACHTEN WE AF? IK ZIE TE VEEL VAKMENSEN IN DE WW’


Hans de Boer


sparend uitpakken.” Dronkers zegt meer te streven naar het werken met co-crea- tie en noemt als voorbeeld het program- ma Vernieuwing en renovatie van Natte Kunstwerken (VONK). “Vóór 2040 zijn meer dan vijftig sluizen toe aan vervan- ging, renovatie of uitbreiding. Dat vergt een ingrijpende operatie die honderden miljoenen euro’s per jaar zal kosten. Nu al is duidelijk dat dit omvangrijke on- derhoudsprobleem niet kan worden op- gelost op de oude manier. We hebben de kennis en creativiteit van de markt en van kennisinstituten hard nodig om te komen tot vernieuwende, betaalbare oplossingen.” Toehoorder Dick Boers, lid van de Raad van Bestuur van Volker- Wessels, vindt ook het samenwerken, zoals bij de A2 Hooggelegen is gebeurd, goed, maar waarschuwt wel dat het niet moet leiden tot afschuiven. “We gaan contracten aan waarbij de markt eigen- lijk helemaal geen inschatting kan ma- ken van de risico’s.”


Te weinig middelen Verhagen vindt dat met de bestaan- de middelen door Rijkswaterstaat het maximale wordt gedaan. “Het grote- re probleem is echter dat er te wei- nig middelen worden uitgetrokken. Dat is in de ogen van het kabinet goedko- per dan strategisch investeren. We zet- ten onze toekomst op het spel. Want we maken strategische investeringen af- hankelijk van de voorzichtige begroting anno nu. En dat doen we elk jaar weer.” Een punt dat Vissers zorgen baart, is de steeds strenger wordende wetgeving. “Straks is er wel geld om te investeren in infra, maar kunnen we niets meer re- aliseren door de stringente wetgeving.”


14 Nr.7 - 2014 OTAR


Dronkers deelt haar zorg: “Vooral ook regels en juridifi cering belemmeren de samenwerking, effi ciency en innovatie van projecten.” Hij vertelt dat Rijkswa- terstaat nu een nieuwe stap in dit pro- ces zet met het project DOEN. “Een proefproject waarmee we vanaf volgend jaar, ‘regelarm’ willen samenwerken aan de renovatie van de Nijkerkerbrug. We zullen de aannemer in dit proefproject geen dichtgetimmerd eisenpakket voor- leggen en minder loze regels opleggen. Wel gaan we veel intensiever samen- werken, verspillingen voorkomen en elkaars professionaliteit en creativiteit maximaal benutten.”


Bouwcampus Dronkers verwacht dat de nog op te richten Bouwcampus daarin een be- langrijke rol gaat spelen. Hierin trekken Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat en andere initiatiefnemers samen op. De


Jan Hendrik Dronkers


Bouwcampus bestaat al in virtuele vorm en krijgt nu concreet vorm op de uni- versiteitscampus van de TU Delft. Eind 2014 zijn de eerste bewoners daar ge- huisvest. Vanaf begin 2015 zijn de ge- meenschappelijke ruimtes klaar voor het organiseren van kennisuitwisseling en activiteiten. “De Bouwcampus ontwik- kelt zich tot het centrum van ons land voor bouwkennis, -samenwerking en ketenintegratie. Opdrachtgevers, markt- partijen en kennispartners gaan hier kennis uitwisselen en hun krachten bun- delen. Samen gaan we zoeken naar ver- nieuwende, betaalbare, duurzame op- lossingen voor bouwvraagstukken. Het programma VONK wordt een belangrijk pilotproject.” Harry Campen – een van de toehoorders en directeur bij Ballast Nedam Infra, vindt de Bouwcampus een fantastisch initiatief. “Echter”, zo stelt hij, “de bouwwereld kan daar kennis en innovatie inbrengen, maar dat is juist waar wij projecten op kunnen binnenha- len.” Dronkers antwoordt dat de Bouw- campus niet bedoeld is om je prijzen vrij te geven. “Het is bedoeld om uit te da- gen, niet om te juridifi ceren.” Verhagen stelt dat het belangrijk is dat marktpar- tijen bereid zijn basisinfo te delen. “De bouw moet bereid zijn om open innova- tie te doen, dan zet je stappen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48