This page contains a Flash digital edition of a book.
Provinciale Staten en in procedure ge- bracht. Het plan wordt een jaar later, na de weging van 140 beroepsschriften, door de Raad van State vernietigd. Be- langrijkste reden: ontoereikend inzicht in de impact van stikstofdepositie op twee natuurgebieden. In 2012 werd een her- zien Inpassingsplan opnieuw in proce- dure gebracht, waarin een groot aantal maatregelen is getroffen ten behoeve van de natuur. Onder meer zijn verschil- lende maatregelen opgenomen om de toename van stikstofdepositie op de na- tuurgebieden, als gevolg van de hele in- gebruikname van de Buitenring, weg te nemen. Snel wordt duidelijk dat de ge- plande openstelling van de gehele BPL, medio 2015, niet haalbaar is. Streefda- tum is nu medio 2020, uitgaande van een positieve uitspraak van de Raad van State begin 2015 over het aange- paste Inpassingsplan.


Veel geleerd


De vertraging heeft uiteraard gevol- gen voor de contracten die al afgeslo- ten waren met Boskalis Nederland. “Bij het opstellen van de contracten op ba- sis van de Uniforme Aanbestedings- voorwaarden was het uitgangspunt dat de BPL nu zo’n beetje gereed zou zijn,” zegt projectleider Mike Lücker na- mens de provincie Limburg. “Dat is dus niet gelukt. Uiteraard heeft dat gezorgd voor complicaties, maar we hebben er ook veel van geleerd. Een workshop


over het reduceren van stikstofdeposi- tie leverde veel resultaten op die we ver- werkt hebben in het nieuwe Inpassings- plan. Verder hebben we op verzoek van Provinciale Staten een geactualiseerde Maatschappelijke Kosten Baten Analy- se opgesteld. Daarin wordt aangetoond dat de Buitenring een positieve bijdrage levert aan de regio.”


Tegenstanders van BPL trekken die stel- ling in twijfel. Ze wijzen op een krim- pende bevolking en een afname van het verkeer, waardoor de weg niet no- dig zou zijn. De provincie Limburg is het daar niet mee eens. “Kijk eens naar de verdere economische en toeristische ontwikkelingen binnen Parkstad Lim- burg. De laatste jaren is het aantal at- tracties sterk gegroeid. Zonder goede infrastructuur maken particuliere inves- teerders vanzelfsprekend pas op de plaats.” Maar er is meer dan economie. Lücker: “Het gaat ook om de leefbaar- heid van Parkstad. Niet alleen zal de reistijd tussen de verschillende plaatsen korter worden, ook de verkeersveilig- heid neemt toe. Nu rijdt nog veel vracht- verkeer door de woonkernen, wat de nodige geluids- en stankoverlast veroor- zaakt en bovendien is het gevaarlijk.”


UFO


Het is dus wachten op groen licht van de Raad van State. In de tussentijd ligt het werk echter niet stil. Met de aan-


Inhijsen liggers viaduct Brunssummerweg


ONGEVEER 23.000 DIEREN MOETEN EEN NIEUWE LEEFPLEK KRIJGEN


leg van de eerste zes kilometer van de weg is begonnen nadat de Raad van State de schorsing voor dat deel van de Buitenring, op verzoek van de pro- vincie, heeft opgeheven. Dit gedeelte ligt aan de noordzijde van Hoensbroek en Brunssum. Ook de rotonde bij be- drijventerrein Avantis mag aangepast worden én er is toestemming voor het gedeelte vanaf de rotonde tot het be- staande wegennet in Kerkrade. Er vindt tot de definitieve uitspraak van de Raad van State nog geen aansluiting op het bestaande wegennet plaats.


De plannen voorzien verder onder meer in een aansluiting van BPL met de Rijks- weg A76. Gekozen is voor een groot kunstwerk in de vorm van een turbo- verkeersplein met ongelijkvloerse krui- singen. Het eerste van deze omvang in Nederland en in de wandelgangen al omgedoopt tot ‘De Vliegende UFO’. Het plein moet dagelijks zo’n 150.000 motorvoertuigen kunnen verwerken. Overigens beoordeelt één gemeen- schappelijke welstandscommissie alle kunstwerken in het tracé om de eenvor- migheid en landschappelijke inpassing te bevorderen.”


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48