This page contains a Flash digital edition of a book.
OPLEIDINGEN


Omgevings-


management van infraprojecten


Elk project vindt plaats in een omgeving en elke omgeving vraagt om een project- specifieke aanpak. Omgevingsmanage- ment draagt bij aan het behalen van uw projectresultaat door de omgeving te ana- lyseren en in te spelen op de situatie en ontwikkelingen in die omgeving. Daar- naast leert de omgeving u en uw project kennen. Hoe kunt u nu omgevingsma- nagement zo effectief mogelijk inzetten bij infrastructurele projecten? Op deze vraag krijgt u antwoord in de nieuwe cursus Om- gevingsmanagement van infraprojecten.


Alle projectleiders en -managers en (aankomend) omge- vingsmanagers hebben te maken met een omgeving waar- binnen hun infrastructurele project wordt uitgevoerd. Deze omgeving speelt vaak een belangrijke rol. Een effectieve omgevingsmanager weet hier strategisch mee om te gaan. De cursus Omgevingsmanagement van infraprojecten be- handelt de theorie aangaande strategisch omgevingsma- nagement, de doelen van omgevingsmanagement en de plaats van de omgevingsmanager binnen de organisatie. De werkvelden van omgevingsmanagement worden behandeld, te weten relatiebeheer, conditionering, verkeersmanage- ment en projectcommunicatie. De theorie komt terug in de presentaties van drie gastsprekers die omgevingsmanage- ment in verschillende fasen van een project beschouwen vanuit de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De cursus is interactief opgezet, waarbij ruimte is voor vragen en discus- sie.


Na het volgen van deze cursus weten de deelnemende pro- jectleiders en -managers en (aankomend) omgevingsmana- gers welke rol een omgevingsmanager in een project kan spelen. Ze kunnen daarnaast zelf de omgeving analyseren, omgevingsissues herkennen en inspelen op de ontwikkelin- gen in deze omgeving.


Haven- en terminalplanning


Ontwikkelingen in de zeescheepvaart hebben vérstrekkende gevolgen voor het ontwerp van havens, met inbegrip van het natte deel en de verschillende soorten terminals. Dit geldt zowel voor nieuwe havens als voor uitbreiding of aanpas- sing van bestaande havens. De signifi cante toename van de transportvolumes van con- tainers, vloeibaar gas en droge bulk leidt ertoe dat de beschikbare havencapaciteit in tal van landen vergroot moet worden.


De Engelstalige cursus Port and terminal planning richt zich vooral op de eerste fasen van planning, haalbaarheid en be- sluitvorming, die in de praktijk vaak de meeste tijd vergen en het grootste afbreukrisico hebben. U wordt bekend ge- maakt met het concept van een greenport strategie en er wordt ingegaan op het belang van adaptief vermogen en va- lue management. Daarnaast oefent u in het maken van een goede havenlay-out en worden technische ontwikkelingen in het ontwerp van verschillende typen terminals behandeld. De cursus wordt afgesloten met een serious game, waarbij u in teams werkt aan de realisatie van een business plan voor Maasvlakte 2 onder realistische randvoorwaarden.


Meer informatie: www.pao.tudelft.nl


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48