This page contains a Flash digital edition of a book.
Bouwkeet bij Tweede Kamer Discussie infra


In de eerste week van oktober stond er op het Plein in Den Haag, op de stoep bij de Twee- de Kamer, een speciale bouwkeet van Bouwend Nederland. Doel van deze ludieke actie was om bouw- en infraondernemers en politici direct met elkaar in contact te brengen en de ur- gentie van de problemen in de bouw duidelijk te maken. De opening stond in het teken van de ontbrekende investeringen in infrastructuur.


Tekst: Astrid Melger Fotografie: René van den Burg


“E


en export- en doorvoer- land moet continu werken aan z’n infrastructuur. Een


laagliggende delta moet blijven inves- teren in waterveiligheid. Maar tot 2028 gebeurt er te weinig nieuws. De Neder- landse overheid investeert niet strate- gisch in spoor, wegen en kanalen.” Dat stelde Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, tijdens de ope- ningsbijeenkomst, waarin hij in gesprek ging met Jan Hendrik Dronkers, DG van Rijkswaterstaat, Barbara Visser, Twee- de Kamerlid voor de VVD, Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logis- tiek Nederland, Hans de Boer, voorzit-


12 Nr.7 - 2014 OTAR


ter VNO-NCW en zo’n twintig vertegen- woordigers van het bedrijfsleven.


Nu investeren Verhagen stelt dat we als land natuur- lijk goed moeten beheren wat er is. “Maar al over 5 jaar is dat niet meer vol- doende. Laat staan over 25 jaar. Daar- om is het hard nodig om nu te investe- ren in waterveiligheid en infrastructuur. Want dat doe je juist voor de lange ter- mijn. Zo kom je nu snel uit de scha- duw van de crisis. Op die manier geef je ook aan dat je als overheid echt oog hebt voor de wereld van morgen. Dan laat je zien dat je een strategische blik


hebt op ‘waar we met z’n allen naar- toe willen’, wat toch de kern is van po- litiek.” Verhagen hamert erop dat de in- frabudgetten ook goed zijn voor veel banen: “We onderhouden de boel zodat het nog nét kan. Waarom wachten we af? Ik zie te veel vakmensen in de WW.” Tweede Kamerlid Visser is het met Ver- hagen eens. Ze verwijst naar een rap- port van het Kennisinstituut voor Mobili- teitsbeleid (KIM) waarin de verwachting wordt geschetst dat de mobiliteit de ko- mende decennia zal toenemen. “Als we nu niets doen, dan nemen de fi les weer toe. Het is belangrijk om in wegen te blijven investeren.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48